>

Qvantel Sweden AB

Org.nr:

556993-8169

Adress:

Campus Gräsvik 12

Postnummer:

371 80 Karlskrona

Telefon:

0455-606030

Moderbolag:

QVANTEL OY
Visa allt om Qvantel Sweden AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 54 26 22 0
Nettoomsättning (tkr) 76 089 44 627 25 665 0
Rörelseresultat (tkr) 7 539 3 567 1 980 0
Årets resultat (tkr) 5 799 2 753 1 522 -
Summa eget kapital (tkr) 10 125 4 326 1 572 50
Rörelsemarginal % 9.9 8.0 7.7 -
Avk. eget kapital % 80.3 93.4 187.8 -
Soliditet % 35.6 30.1 15.7 100.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 409 1 716 1 167 n/a
Resultat/anställd (tkr) 140 137 90 n/a
Lön/anställd (tkr) 750 843 665 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 76 089 44 627 25 665 0
Arbetskraftskostnad -40 500 -21 923 -14 634 0
Avskrivningar -256 -35 0 0
Andra rörelsekostnader 0 0 -372 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 150 88 0
Övriga rörelsekostnader -27 802 -19 252 -8 767 0
Rörelseresultat 7 539 3 567 1 980 0
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -8 -1 -3 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -8 -1 -3 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 531 3 566 1 977 0
Skatt -1 732 -812 -454 0
Årets resultat 5 799 2 754 1 523 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 799 2 754 1 523 0
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 473 1 168 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 473 1 168 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 473 1 168 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 94 0 0
Övriga omsättningstillgångar 2 142 1 854 670 0
Summa operativa omsättningstillgångar 2 142 1 948 670 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 23 514 7 212 6 308 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 297 4 064 3 020 50
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 24 811 11 276 9 328 50
Summa tillgångar 28 426 14 392 9 998 50

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 125 4 326 1 572 50
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 125 4 326 1 572 50

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 8 349 3 642 3 948 0
Övriga kortfristiga skulder 9 953 6 424 4 478 0
Summa operativa skulder 18 302 10 066 8 426 0

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 28 427 14 392 9 998 50
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 9.9 8.0 7.7 -
Avkastning på eget kapital % 80.3 93.4 187.8 -
Soliditet % 35.6 30.1 15.7 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 19.0 60.0 44.0 -
Likviditetsberedskap % 0.02 0.09 0.12 -
Räntetäckningsgrad % 942.38 3 567 660 -
Omsättning per anställd (tkr) 1 409 1 716 1 167 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 140 137 90 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 750 843 665 -

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 128
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 128 5 609
Värdeförändring (%) 202.0 31 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 70.0 24 5 609
Rörelsemarginal (%) 9.9 259 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 80.3 89 5 609
Soliditet (%) 35.6 513 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 409 490 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 140 308 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 750 67 5 609
Nettoomsättning (tkr) 76 089 92 5 609
Rörelseresultat (tkr) 7 539 64 5 609
Antal anställda 54 55 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Qvantel Sweden AB har ökat omsättningen senaste året med 70.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 92 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Qvantel Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 259 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Qvantel Sweden AB har under det senaste året 54 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 27. Företaget är under jämförelseåret den 55 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Qvantel Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 35.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 513 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Qvantel Sweden AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Clas Johan Arvidsson (f. 1967) Extern verkställande direktör
Jan Ove Hubert Anebygd (f. 1962) Ledamot, Ordförande, Utlandsbosatt inom EES
Hans Martin Kenneth Johnsson (f. 1978) Revisor

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva utvecklings-, försäljnings- och konsult- verksamhet inom mjukvaruområdet samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se