>

VM Redovisning AB

Org.nr:

556945-2393

Adress:

Järavägen 6

Postnummer:

371 50 Karlskrona

Telefon:

0721-771457
Visa allt om VM Redovisning AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 6 6 1
Nettoomsättning (tkr) 5 639 4 864 4 226 2 167
Rörelseresultat (tkr) 301 284 89 39
Årets resultat (tkr) 231 221 72 31
Summa eget kapital (tkr) 285 293 153 81
Rörelsemarginal % 5.3 5.8 2.1 1.8
Avk. eget kapital % 79.9 99.1 60.7 -
Soliditet % 25.9 29.5 20.6 14.4
Omsättning/anställd (tkr) 806 811 704 2 167
Resultat/anställd (tkr) 43 47 15 31
Lön/anställd (tkr) 493 466 420 150

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 639 4 864 4 226 2 167
Arbetskraftskostnad -3 453 -2 794 -2 522 -188
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -1 055 -150 -141 -3
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -830 -1 636 -1 474 -1 937
Rörelseresultat 301 284 89 39
Ränteintäkter 2 3 9 2
Räntekostnader -1 0 -2 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 1 3 7 2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 302 287 96 41
Skatt -71 -66 -25 -10
Årets resultat 231 221 71 31
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 231 221 71 31
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 255 214 155 99
Övriga omsättningstillgångar 447 489 493 250
Summa operativa omsättningstillgångar 702 703 648 349
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 398 290 93 215
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 398 290 93 215
Summa tillgångar 1 100 993 741 564

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 285 293 153 81
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 285 293 153 81

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 108 76 134 106
Övriga kortfristiga skulder 707 624 454 376
Summa operativa skulder 815 700 588 482

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 100 993 741 563
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.3 5.8 2.1 1.8
Avkastning på eget kapital % 79.9 99.1 60.7 -
Soliditet % 25.9 29.5 20.6 14.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 135.0 142.0 126.0 117.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.06 0.02 0.1
Räntetäckningsgrad % 303 - 49 -
Omsättning per anställd (tkr) 806 811 704 1 734
Rörelseresultat per anställd (tkr) 43 47 15 31
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 493 466 420 150

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 774
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 774 5 609
Värdeförändring (%) 27.0 259 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 16.0 255 5 609
Rörelsemarginal (%) 5.3 470 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 79.9 91 5 609
Soliditet (%) 25.9 664 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 806 805 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 43 622 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 493 459 5 609
Nettoomsättning (tkr) 5 639 729 5 609
Rörelseresultat (tkr) 301 623 5 609
Antal anställda 7 508 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

VM Redovisning AB har ökat omsättningen senaste året med 16.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 729 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

VM Redovisning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 470 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

VM Redovisning AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 508 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

VM Redovisning AB har under det senaste året en soliditet på 25.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 664 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

VM Redovisning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att utföra redovisningstjänster, bistå företag med konsulthjälp och utbildning inom det företagsekonomiska området samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se