>

Redovisningskonsulterna SARI & Co AB

Org.nr:

556906-5112

Adress:

Drottninggatan 64

Postnummer:

374 36 Karlshamn

Telefon:

0454-13312
Visa allt om Redovisningskonsulterna SARI & Co AB

Bolaget


Bolagets värderating: V-
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 6 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 4 642 5 578 5 042 4 895
Rörelseresultat (tkr) 445 425 408 147
Årets resultat (tkr) 97 308 280 0
Summa eget kapital (tkr) 409 400 392 112
Rörelsemarginal % 9.6 7.6 8.1 3.0
Avk. eget kapital % 80.9 78.0 111.1 92.6
Soliditet % 18.9 17.0 16.1 5.6
Omsättning/anställd (tkr) 774 930 840 816
Resultat/anställd (tkr) 74 71 68 25
Lön/anställd (tkr) 499 561 560 607

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 4 642 5 578 5 042 4 895
Arbetskraftskostnad -2 994 -3 366 -3 360 -3 639
Avskrivningar -79 -78 -65 -11
Andra rörelsekostnader -350 -871 -471 -333
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 20 24 93
Övriga rörelsekostnader -778 -858 -762 -858
Rörelseresultat 445 425 408 147
Ränteintäkter 10 4 3 3
Räntekostnader -34 -33 -50 -15
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -24 -29 -47 -12
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 421 396 361 135
Skatt -94 -87 -81 -31
Årets resultat 327 309 280 104
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 327 309 280 104
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -230 0 0 -104
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -65 0 0 -29
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 340 403 466 442
Summa immateriella anläggningstillgångar 340 403 466 442
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 37 54 42 40
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 37 54 42 40
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 100 100 100
Summa operativa anläggningstillgångar 477 557 608 582
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 895 879 996 712
Övriga omsättningstillgångar 358 623 663 650
Summa operativa omsättningstillgångar 1 253 1 502 1 659 1 362
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 436 300 161 54
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 436 300 161 54
Summa tillgångar 2 166 2 359 2 428 1 998

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 198 400 392 112
EK-andel av obeskattade reserver 211 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 409 400 392 112

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 444 792 944 783
Externa finansiella skulder, kortfristiga 167 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 97 74 182 182
Summa finansiella skulder 708 866 1 126 965

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 59 0 0 0
Leverantörsskulder 90 111 97 52
Övriga kortfristiga skulder 901 982 813 869
Summa operativa skulder 1 050 1 093 910 921

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 167 2 359 2 428 1 998
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 9.6 7.6 8.1 3.0
Avkastning på eget kapital % 80.9 78.0 111.1 92.6
Soliditet % 18.9 17.0 16.1 5.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 173.3 216.5 287.2 861.6
Kassalikviditet % 135.0 154.0 167.0 128.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.05 0.03 0.01
Räntetäckningsgrad % 13.38 13 8.22 10
Omsättning per anställd (tkr) 774 930 840 816
Rörelseresultat per anställd (tkr) 74 71 68 25
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 499 561 560 607

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 678
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 678 5 609
Värdeförändring (%) 15.0 351 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -17.0 852 5 609
Rörelsemarginal (%) 9.6 271 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 80.9 88 5 609
Soliditet (%) 18.9 742 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 774 824 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 74 487 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 499 443 5 609
Nettoomsättning (tkr) 4 642 814 5 609
Rörelseresultat (tkr) 445 550 5 609
Antal anställda 6 589 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Redovisningskonsulterna SARI & Co AB har minskat omsättningen senaste året med -17.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 2%. Företaget är under jämförelseåret det 814 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Redovisningskonsulterna SARI & Co AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 21%. Företaget har under jämförelseåret den 271 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Redovisningskonsulterna SARI & Co AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 589 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Redovisningskonsulterna SARI & Co AB har under det senaste året en soliditet på 18.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 60%. Företaget är under jämförelseåret det 742 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Redovisningskonsulterna SARI & Co AB har Värderating: V-

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva bokföring, redovisning och rådgivning kring företagsekonomiska frågor jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se