>

Tryckcentrum i Blekinge AB

Org.nr:

556897-4710

Adress:

Tennvägen 11 B

Postnummer:

371 50 Karlskrona

Telefon:

0455-13070
Visa allt om Tryckcentrum i Blekinge AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 8 4 2
Nettoomsättning (tkr) 16 754 12 321 8 717 2 769
Rörelseresultat (tkr) 1 803 1 031 1 779 365
Årets resultat (tkr) 1 618 937 974 266
Summa eget kapital (tkr) 1 720 1 926 1 443 425
Rörelsemarginal % 10.8 8.4 20.4 13.2
Avk. eget kapital % 75.9 47.7 143.6 90.9
Soliditet % 36.0 47.0 40.5 48.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 675 1 540 2 179 1 385
Resultat/anställd (tkr) 180 129 445 183
Lön/anställd (tkr) 565 594 521 460

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 16 754 12 321 8 717 2 769
Arbetskraftskostnad -5 650 -4 751 -2 084 -920
Avskrivningar -118 -117 -103 -72
Andra rörelsekostnader -6 525 -3 899 -3 028 -850
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 251 135 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 909 -2 658 -1 723 -562
Rörelseresultat 1 803 1 031 1 779 365
Ränteintäkter 6 2 0 2
Räntekostnader -24 -13 -22 -25
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -18 -11 -22 -23
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 785 1 020 1 757 342
Skatt -402 -217 -416 -76
Årets resultat 1 383 803 1 341 266
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 383 803 1 341 266
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 234 134 -368 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 66 38 -104 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 181 249 307 204
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 181 249 307 204
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 181 249 307 204
Varulager 534 452 340 156
Kundfordringar 2 234 1 417 1 493 398
Övriga omsättningstillgångar 225 237 149 74
Summa operativa omsättningstillgångar 2 993 2 106 1 982 628
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 606 1 744 1 276 54
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 606 1 744 1 276 54
Summa tillgångar 4 780 4 099 3 565 886

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 720 1 692 1 075 425
EK-andel av obeskattade reserver 0 234 368 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 720 1 926 1 443 425

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 66 104 0
Leverantörsskulder 1 407 768 741 -92
Övriga kortfristiga skulder 1 653 1 339 1 277 553
Summa operativa skulder 3 060 2 173 2 122 461

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 780 4 099 3 565 886
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 10.8 8.4 20.4 13.2
Avkastning på eget kapital % 75.9 47.7 143.6 90.9
Soliditet % 36.0 47.0 40.5 48.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 133.0 161.0 145.0 114.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.14 0.15 0.02
Räntetäckningsgrad % 75.38 79.46 80.86 14.68
Omsättning per anställd (tkr) 1 675 1 540 2 179 1 385
Rörelseresultat per anställd (tkr) 180 129 445 183
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 565 594 521 460

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 279
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 279 5 609
Värdeförändring (%) 54.0 163 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 36.0 81 5 609
Rörelsemarginal (%) 10.8 227 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 75.9 105 5 609
Soliditet (%) 36.0 508 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 675 378 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 180 243 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 565 262 5 609
Nettoomsättning (tkr) 16 754 342 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 803 230 5 609
Antal anställda 10 353 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Tryckcentrum i Blekinge AB har ökat omsättningen senaste året med 36.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 342 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Tryckcentrum i Blekinge AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 227 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Tryckcentrum i Blekinge AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 353 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Tryckcentrum i Blekinge AB har under det senaste året en soliditet på 36.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 508 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Tryckcentrum i Blekinge AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tryckeri och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se