>

3 Glada Hjärtan AB

Org.nr:

556896-3317

Adress:

Gullbernavägen 31

Postnummer:

371 47 Karlskrona

Telefon:

0455-384770
Visa allt om 3 Glada Hjärtan AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 39 40 40 38
Nettoomsättning (tkr) 20 238 20 343 19 175 11 352
Rörelseresultat (tkr) 1 841 1 414 992 449
Årets resultat (tkr) 1 043 809 755 251
Summa eget kapital (tkr) 2 467 2 053 1 363 608
Rörelsemarginal % 9.1 7.0 5.2 4.0
Avk. eget kapital % 62.6 63.7 76.6 78.0
Soliditet % 39.6 45.8 35.8 29.9
Omsättning/anställd (tkr) 519 509 479 299
Resultat/anställd (tkr) 47 35 25 12
Lön/anställd (tkr) 425 417 403 254

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 20 238 20 343 19 175 11 352
Arbetskraftskostnad -16 573 -16 670 -16 129 -9 635
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader 696 399 501 460
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 272 31 0 0
Övriga rörelsekostnader -2 792 -2 689 -2 555 -1 728
Rörelseresultat 1 841 1 414 992 449
Ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader -3 -2 -5 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 -2 -4 -2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 838 1 412 988 447
Skatt -425 -323 -233 -105
Årets resultat 1 414 1 089 755 342
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 414 1 089 755 342
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -371 -281 0 -90
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -105 -79 0 -25
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 969 54 72 20
Övriga omsättningstillgångar 918 656 1 194 813
Summa operativa omsättningstillgångar 2 887 710 1 266 833
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 342 3 774 2 546 1 202
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 342 3 774 2 546 1 202
Summa tillgångar 6 229 4 484 3 812 2 035

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 667 1 624 1 215 460
EK-andel av obeskattade reserver 800 429 148 148
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 467 2 053 1 363 608

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 16 10 14 8
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 16 10 14 8

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 226 121 42 42
Leverantörsskulder 136 125 48 90
Övriga kortfristiga skulder 3 385 2 174 2 345 1 288
Summa operativa skulder 3 747 2 420 2 435 1 420

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 229 4 483 3 812 2 036
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 9.1 7.0 5.2 4.0
Avkastning på eget kapital % 62.6 63.7 76.6 78.0
Soliditet % 39.6 45.8 35.8 29.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.6 0.5 1.0 1.3
Kassalikviditet % 176.0 194.0 158.0 147.0
Likviditetsberedskap % 0.17 0.19 0.13 0.11
Räntetäckningsgrad % 613.67 707 198.6 150
Omsättning per anställd (tkr) 519 509 479 299
Rörelseresultat per anställd (tkr) 47 35 25 12
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 425 417 403 254

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 256
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 256 5 609
Värdeförändring (%) 84.0 92 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 652 5 609
Rörelsemarginal (%) 9.1 286 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 62.6 140 5 609
Soliditet (%) 39.6 448 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 519 898 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 47 598 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 425 673 5 609
Nettoomsättning (tkr) 20 238 296 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 841 228 5 609
Antal anställda 39 89 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

3 Glada Hjärtan AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 296 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

3 Glada Hjärtan AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 286 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

3 Glada Hjärtan AB har under det senaste året 39 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 10. Företaget är under jämförelseåret den 89 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

3 Glada Hjärtan AB har under det senaste året en soliditet på 39.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 448 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

3 Glada Hjärtan AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva verksamhet såsom privat hemtjänst (i avtal med kommun), coachning, även RUT-tjänster såsom trädgårdsskötsel, städ och tvätt, fönsterputsning äga och förvalta fastigheter samt därmedförenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se