>

Jan Glans Åkeri AB

Org.nr:

556888-8845

Adress:

Gillevägen 25

Postnummer:

371 60 Lyckeby

Telefon:

0708-482820
Visa allt om Jan Glans Åkeri AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 4 3 5 5
Nettoomsättning (tkr) 4 848 3 083 3 068 3 292
Rörelseresultat (tkr) 634 32 5 280
Årets resultat (tkr) 240 16 -9 219
Summa eget kapital (tkr) 703 260 244 253
Rörelsemarginal % 13.1 1.0 0.2 8.5
Avk. eget kapital % 92.2 6.3 -4.0 152.6
Soliditet % 26.2 36.9 33.1 24.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 212 1 028 614 658
Resultat/anställd (tkr) 159 11 1 56
Lön/anställd (tkr) 485 481 344 275

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 4 848 3 083 3 068 3 292
Arbetskraftskostnad -1 941 -1 442 -1 721 -1 373
Avskrivningar -185 0 0 0
Andra rörelsekostnader -211 -248 -148 -163
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 194 59 21 92
Övriga rörelsekostnader -2 071 -1 420 -1 215 -1 568
Rörelseresultat 634 32 5 280
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -60 -8 -11 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -60 -8 -11 -2
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 574 24 -6 278
Skatt -130 -8 -4 -59
Årets resultat 444 16 -10 219
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 444 16 -10 219
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -204 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -57 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 300 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 300 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 300 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 724 100 0 196
Övriga omsättningstillgångar 599 605 217 337
Summa operativa omsättningstillgångar 1 323 705 217 533
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 57 0 520 482
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 57 0 520 482
Summa tillgångar 2 680 705 737 1 015

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 499 260 244 253
EK-andel av obeskattade reserver 204 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 703 260 244 253

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 225 28 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 1 225 28 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 57 0 0 0
Leverantörsskulder 154 63 108 64
Övriga kortfristiga skulder 541 354 385 698
Summa operativa skulder 752 417 493 762

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 680 705 737 1 015
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 13.1 1.0 0.2 8.5
Avkastning på eget kapital % 92.2 6.3 -4.0 152.6
Soliditet % 26.2 36.9 33.1 24.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 174.4 10.8 0.0 0.0
Kassalikviditet % 199.0 169.0 149.0 133.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0 0.17 0.15
Räntetäckningsgrad % 10.57 4 0.45 93.67
Omsättning per anställd (tkr) 1 212 1 028 614 658
Rörelseresultat per anställd (tkr) 159 11 1 56
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 485 481 344 275

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 750
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 750 5 609
Värdeförändring (%) 383.0 15 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 57.0 37 5 609
Rörelsemarginal (%) 13.1 179 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 92.2 62 5 609
Soliditet (%) 26.2 659 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 212 598 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 159 272 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 485 488 5 609
Nettoomsättning (tkr) 4 848 798 5 609
Rörelseresultat (tkr) 634 466 5 609
Antal anställda 4 786 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Jan Glans Åkeri AB har ökat omsättningen senaste året med 57.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det 798 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jan Glans Åkeri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 13.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 179 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Jan Glans Åkeri AB har under det senaste året 4 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 2. Företaget är under jämförelseåret den 786 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Jan Glans Åkeri AB har under det senaste året en soliditet på 26.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 659 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Jan Glans Åkeri AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva lastbilsåkeri, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se