>

Aktiebolaget Svensk Utförandeentreprenad

Org.nr:

556845-9563

Adress:

Box 80

Postnummer:

371 21 Karlskrona

Telefon:

0733-464743

Moderbolag:

Visa allt om Aktiebolaget Svensk Utförandeentreprenad

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 8 8 5 5
Nettoomsättning (tkr) 4 226 4 525 1 744 1 418
Rörelseresultat (tkr) 1 044 587 186 -113
Årets resultat (tkr) 0 172 2 -53
Summa eget kapital (tkr) 353 291 69 66
Rörelsemarginal % 24.7 13.0 10.7 -8.0
Avk. eget kapital % 318.3 290.0 254.8 -67.4
Soliditet % 24.4 47.8 12.1 11.7
Omsättning/anställd (tkr) 528 566 349 284
Resultat/anställd (tkr) 131 73 37 -17
Lön/anställd (tkr) 383 432 278 207

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 4 226 4 525 1 744 1 418
Arbetskraftskostnad -3 066 -3 452 -1 388 -1 379
Avskrivningar -70 -92 -93 -51
Andra rörelsekostnader -1 -18 -31 227
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 83 177 189 8
Övriga rörelsekostnader -128 -553 -235 -336
Rörelseresultat 1 044 587 186 -113
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -9 -14 -11
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -9 -14 -11
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 043 578 172 -124
Skatt -18 -56 0 16
Årets resultat 1 025 522 172 -108
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 025 522 172 -108
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -62 -50 0 55
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -18 -14 0 16
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 111 181 276 361
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 111 181 276 361
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 111 181 276 361
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 120 120 0
Övriga omsättningstillgångar 40 18 66 39
Summa operativa omsättningstillgångar 40 138 186 39
Fordringar på koncern- och intresseföretag 75 115 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 222 175 107 163
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 297 290 107 163
Summa tillgångar 1 448 609 569 563

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 241 241 69 66
EK-andel av obeskattade reserver 112 50 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 353 291 69 66

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 10
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 723 0 100 150
Summa finansiella skulder 723 0 100 160

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 32 14 0 40
Leverantörsskulder 20 76 102 96
Övriga kortfristiga skulder 321 228 299 201
Summa operativa skulder 373 318 401 337

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 449 609 570 563
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 24.7 13.0 10.7 -8.0
Avkastning på eget kapital % 318.3 290.0 254.8 -67.4
Soliditet % 24.4 47.8 12.1 11.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 204.6 0.0 144.9 242.4
Kassalikviditet % 119.0 103.0 58.0 44.0
Likviditetsberedskap % 0.29 0.04 0.06 0.11
Räntetäckningsgrad % 1 044 65.22 13.29 -10.27
Omsättning per anställd (tkr) 528 566 349 213
Rörelseresultat per anställd (tkr) 131 73 37 -17
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 383 432 278 207

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 698
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 698 5 609
Värdeförändring (%) 51.0 171 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -7.0 763 5 609
Rörelsemarginal (%) 24.7 45 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 318.3 12 5 609
Soliditet (%) 24.4 682 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 528 897 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 131 328 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 383 775 5 609
Nettoomsättning (tkr) 4 226 839 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 044 348 5 609
Antal anställda 8 442 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Aktiebolaget Svensk Utförandeentreprenad har minskat omsättningen senaste året med -7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 0.0%. Företaget är under jämförelseåret det 839 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Aktiebolaget Svensk Utförandeentreprenad har det senaste året en rörelsemarginal på 24.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 45 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Aktiebolaget Svensk Utförandeentreprenad har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 1. Företaget är under jämförelseåret den 442 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Aktiebolaget Svensk Utförandeentreprenad har under det senaste året en soliditet på 24.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 48%. Företaget är under jämförelseåret det 682 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Aktiebolaget Svensk Utförandeentreprenad har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva handel med byggentreprenader samt under- hållsarbete för industrin. Vidare ska bolaget bedriva konsult- verksamhet inom byggbranschen samt handel med fast och lös egendom, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se