>

Ekonomiservice i Blekinge AB

Org.nr:

556830-0213

Adress:

Handelsvägen 8

Postnummer:

370 24 Nättraby

Telefon:

0455-383110
Visa allt om Ekonomiservice i Blekinge AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 5 5 4 3
Nettoomsättning (tkr) 5 264 4 625 3 961 3 170
Rörelseresultat (tkr) 840 836 687 446
Årets resultat (tkr) 706 613 477 453
Summa eget kapital (tkr) 840 788 607 526
Rörelsemarginal % 16.0 18.1 17.3 14.1
Avk. eget kapital % 79.9 93.5 93.9 59.4
Soliditet % 61.3 58.8 54.9 50.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 053 925 990 1 057
Resultat/anställd (tkr) 168 167 172 149
Lön/anställd (tkr) 586 521 540 581

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 5 264 4 625 3 961 3 170
Arbetskraftskostnad -2 929 -2 605 -2 159 -1 744
Avskrivningar -9 -4 -5 -6
Andra rörelsekostnader -291 -1 -65 -44
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 195 -1 179 -1 045 -930
Rörelseresultat 840 836 687 446
Ränteintäkter 0 1 0 1
Räntekostnader -3 -1 -2 -2
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -3 0 -2 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 837 836 685 445
Skatt -187 -184 -153 -101
Årets resultat 650 652 532 344
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 650 652 532 344
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 55 -39 -55 109
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 15 -11 -15 31
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 39 29 8 13
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 39 29 8 13
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 39 29 8 13
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 776 745 718 667
Övriga omsättningstillgångar 131 79 143 133
Summa operativa omsättningstillgångar 907 824 861 800
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 424 487 235 240
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 424 487 235 240
Summa tillgångar 1 370 1 340 1 104 1 053

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 801 694 552 526
EK-andel av obeskattade reserver 39 94 55 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 840 788 607 526

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 11 49 43 50
Leverantörsskulder 11 98 42 97
Övriga kortfristiga skulder 508 404 412 380
Summa operativa skulder 530 551 497 527

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 370 1 339 1 104 1 053
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 16.0 18.1 17.3 14.1
Avkastning på eget kapital % 79.9 93.5 93.9 59.4
Soliditet % 61.3 58.8 54.9 50.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 256.0 261.0 241.0 218.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.11 0.06 0.08
Räntetäckningsgrad % 280 837 343.5 223.5
Omsättning per anställd (tkr) 1 053 925 990 1 057
Rörelseresultat per anställd (tkr) 168 167 172 149
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 586 521 540 581

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 420
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 420 5 609
Värdeförändring (%) 2.0 524 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 290 5 609
Rörelsemarginal (%) 16.0 120 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 79.9 90 5 609
Soliditet (%) 61.3 176 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 053 689 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 168 257 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 586 216 5 609
Nettoomsättning (tkr) 5 264 766 5 609
Rörelseresultat (tkr) 840 397 5 609
Antal anställda 5 665 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Ekonomiservice i Blekinge AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 766 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Ekonomiservice i Blekinge AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 120 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Ekonomiservice i Blekinge AB har under det senaste året 5 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 665 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Ekonomiservice i Blekinge AB har under det senaste året en soliditet på 61.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 176 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Ekonomiservice i Blekinge AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva redovisningstjänster, ekonomiservicetjänster, outsourcing, utbildningar och konsultationer inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se