>

Energi och Klimat Service i Karlskrona AB

Org.nr:

556802-7402

Adress:

Gullbernavägen 8

Postnummer:

371 47 Karlskrona

Telefon:

072-5249930

Moderbolag:

Visa allt om Energi och Klimat Service i Karlskrona AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 8 5 3 2
Nettoomsättning (tkr) 39 557 37 643 27 214 22 536
Rörelseresultat (tkr) 3 564 1 914 2 254 2 218
Årets resultat (tkr) 10 1 122 408 980
Summa eget kapital (tkr) 3 665 3 715 2 242 2 108
Rörelsemarginal % 9.0 5.1 8.3 9.8
Avk. eget kapital % 74.7 49.4 79.7 125.6
Soliditet % 34.4 27.6 34.7 37.8
Omsättning/anställd (tkr) 4 945 7 529 9 071 11 268
Resultat/anställd (tkr) 446 383 751 1 109
Lön/anställd (tkr) 710 808 720 703

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 39 557 37 643 27 214 22 536
Arbetskraftskostnad -5 681 -4 040 -2 159 -1 406
Avskrivningar 0 0 0 0
Andra rörelsekostnader -26 836 -27 812 -20 411 -17 045
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 51 67
Övriga rörelsekostnader -3 476 -3 877 -2 441 -1 934
Rörelseresultat 3 564 1 914 2 254 2 218
Ränteintäkter 0 0 0 9
Räntekostnader -4 -13 -9 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -4 -13 -9 -12
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 560 1 901 2 245 2 206
Skatt -802 -429 -511 -387
Årets resultat 2 758 1 472 1 734 1 819
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 758 1 472 1 734 1 819
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 748 -351 -1 326 -339
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -775 -99 -374 -96
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 0
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 8 194 7 020 3 441 3 438
Övriga omsättningstillgångar 419 243 234 268
Summa operativa omsättningstillgångar 8 613 7 263 3 675 3 706
Fordringar på koncern- och intresseföretag 762 5 699 1 852 1 537
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 271 512 938 341
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 033 6 211 2 790 1 878
Summa tillgångar 10 646 13 474 6 465 5 584

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 674 2 664 1 542 1 564
EK-andel av obeskattade reserver 991 1 051 700 544
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 665 3 715 2 242 2 108

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 815 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 36 36 36 36
Summa finansiella skulder 36 851 36 36

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 280 297 198 154
Leverantörsskulder 4 025 6 249 2 160 1 712
Övriga kortfristiga skulder 2 640 2 362 1 828 1 574
Summa operativa skulder 6 945 8 908 4 186 3 440

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 10 646 13 474 6 464 5 584
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 9.0 5.1 8.3 9.8
Avkastning på eget kapital % 74.7 49.4 79.7 125.6
Soliditet % 34.4 27.6 34.7 37.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1.0 22.9 1.6 1.7
Kassalikviditet % 148.0 90.0 115.0 122.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.01 0.03 0.02
Räntetäckningsgrad % 891 147.23 250.44 106.05
Omsättning per anställd (tkr) 4 945 7 529 9 071 11 268
Rörelseresultat per anställd (tkr) 446 383 751 1 109
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 710 808 720 703

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 159
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 159 5 609
Värdeförändring (%) -10.0 695 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 457 5 609
Rörelsemarginal (%) 9.0 290 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 74.7 106 5 609
Soliditet (%) 34.4 536 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 945 52 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 446 69 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 710 85 5 609
Nettoomsättning (tkr) 39 557 168 5 609
Rörelseresultat (tkr) 3 564 125 5 609
Antal anställda 8 438 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Energi och Klimat Service i Karlskrona AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 168 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Energi och Klimat Service i Karlskrona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 9%. Företaget har under jämförelseåret den 290 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Energi och Klimat Service i Karlskrona AB har under det senaste året 8 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 438 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Energi och Klimat Service i Karlskrona AB har under det senaste året en soliditet på 34.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 536 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Energi och Klimat Service i Karlskrona AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Patrik Lars Magnus Lindman (f. 1975) Ledamot, Verkställande direktör
Nicklas Joakim Nordström (f. 1982) Ledamot, Ordförande
Karl Gunnar Patrik Karlsson (f. 1975) Suppleant
Karl Anders Håkansson (f. 1970) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva teknisk fastighetsförvaltning åt bostadsbolag och industri samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se