>

HEM1 Sydost AB

Org.nr:

556787-6841

Adress:

Tyska Bryggaregården

Postnummer:

371 70 Karlskrona

Telefon:

0455-10138
Visa allt om HEM1 Sydost AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 18 18 15 11
Nettoomsättning (tkr) 72 684 73 087 48 527 39 643
Rörelseresultat (tkr) 6 199 6 090 2 795 1 609
Årets resultat (tkr) 3 741 3 895 280 949
Summa eget kapital (tkr) 9 215 8 409 5 657 5 265
Rörelsemarginal % 8.5 8.3 5.8 4.1
Avk. eget kapital % 54.6 67.6 52.3 31.7
Soliditet % 37.3 25.3 30.4 41.1
Omsättning/anställd (tkr) 4 038 4 060 3 235 3 604
Resultat/anställd (tkr) 344 338 186 146
Lön/anställd (tkr) 545 557 460 486

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 72 684 73 087 48 527 39 643
Arbetskraftskostnad -9 808 -10 029 -6 893 -5 344
Avskrivningar -47 -47 -42 -81
Andra rörelsekostnader 0 0 -242 -101
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 104 0 208 226
Övriga rörelsekostnader -56 734 -56 921 -38 763 -32 734
Rörelseresultat 6 199 6 090 2 795 1 609
Ränteintäkter 0 20 192 366
Räntekostnader -5 -6 -5 -118
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 14 187 248
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 6 194 6 104 2 982 1 857
Skatt -1 387 -1 352 -127 -376
Årets resultat 4 807 4 752 2 855 1 481
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 807 4 752 2 855 1 481
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 065 -856 -112 -333
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -301 -242 -32 -94
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 46 93 140 143
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 46 93 140 143
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 46 93 140 143
Varulager 2 232 3 087 2 140 1 428
Kundfordringar 9 681 266 1 041 2 200
Övriga omsättningstillgångar 1 154 755 649 183
Summa operativa omsättningstillgångar 13 067 4 108 3 830 3 811
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 927 23 2 000 4 271
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 6 640 29 046 12 648 4 589
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 567 29 069 14 648 8 860
Summa tillgångar 24 680 33 270 18 618 12 814

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 5 954 6 213 4 317 4 037
EK-andel av obeskattade reserver 3 261 2 196 1 340 1 228
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 9 215 8 409 5 657 5 265

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 40 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 40 60

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 905 1 858 1 209 1 002
Leverantörsskulder 4 472 2 502 3 316 1 924
Övriga kortfristiga skulder 9 088 20 501 8 395 4 563
Summa operativa skulder 15 465 24 861 12 920 7 489

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 24 680 33 270 18 617 12 814
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.5 8.3 5.8 4.1
Avkastning på eget kapital % 54.6 67.6 52.3 31.7
Soliditet % 37.3 25.3 30.4 41.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.7 1.1
Kassalikviditet % 129.0 131.0 122.0 106.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.4 0.26 0.12
Räntetäckningsgrad % 1 239.8 1 018.33 597.4 16.74
Omsättning per anställd (tkr) 4 038 4 060 3 235 3 604
Rörelseresultat per anställd (tkr) 344 338 186 146
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 545 557 460 486

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 120
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 120 5 612
Värdeförändring (%) 13.0 376 5 612
Tillväxt i omsättning (%) -1.0 649 5 612
Rörelsemarginal (%) 8.5 313 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 54.6 173 5 612
Soliditet (%) 37.3 492 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 038 83 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 344 97 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 545 311 5 612
Nettoomsättning (tkr) 72 684 94 5 612
Rörelseresultat (tkr) 6 199 78 5 612
Antal anställda 18 196 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

HEM1 Sydost AB har minskat omsättningen senaste året med -1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 94 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

HEM1 Sydost AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 313 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

HEM1 Sydost AB har under det senaste året 18 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 196 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

HEM1 Sydost AB har under det senaste året en soliditet på 37.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 492 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

HEM1 Sydost AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Aktiebolagets ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggnads- branschen jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se