>

Malvacom AB

Org.nr:

556783-1069

Adress:

Campus Gräsvik 8

Postnummer:

371 75 Karlskrona

Telefon:

046-2886580
Visa allt om Malvacom AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 6 5 4 4
Nettoomsättning (tkr) 6 468 4 932 3 186 3 361
Rörelseresultat (tkr) 1 438 431 80 496
Årets resultat (tkr) 1 434 427 73 475
Summa eget kapital (tkr) 1 707 1 498 1 071 1 058
Rörelsemarginal % 22.2 8.7 2.5 14.8
Avk. eget kapital % 89.5 33.2 6.8 57.9
Soliditet % 64.7 66.9 59.3 58.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 078 986 797 840
Resultat/anställd (tkr) 240 86 20 124
Lön/anställd (tkr) 682 761 626 580

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 6 468 4 932 3 186 3 361
Arbetskraftskostnad -4 091 -3 804 -2 505 -2 318
Avskrivningar -181 -317 -313 -305
Andra rörelsekostnader -14 6 53 97
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 2 0
Övriga rörelsekostnader -745 -386 -343 -339
Rörelseresultat 1 438 431 80 496
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -4 -4 -8 -21
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -4 -4 -8 -21
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 434 427 72 475
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 1 434 427 72 475
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 434 427 72 475
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 181 498 767
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 181 498 767
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 181 498 767
Varulager 0 34 50 27
Kundfordringar 46 313 270 160
Övriga omsättningstillgångar 769 514 341 271
Summa operativa omsättningstillgångar 815 861 661 458
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 823 1 197 648 573
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 823 1 197 648 573
Summa tillgångar 2 638 2 239 1 807 1 798

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 707 1 498 1 071 1 058
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 707 1 498 1 071 1 058

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 31 79 127
Leverantörsskulder 67 42 9 84
Övriga kortfristiga skulder 863 668 648 530
Summa operativa skulder 930 741 736 741

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 2 637 2 239 1 807 1 799
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 22.2 8.7 2.5 14.8
Avkastning på eget kapital % 89.5 33.2 6.8 57.9
Soliditet % 64.7 66.9 59.3 58.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 284.0 285.0 192.0 164.0
Likviditetsberedskap % 0.28 0.24 0.2 0.17
Räntetäckningsgrad % 359.5 107.75 10 23.62
Omsättning per anställd (tkr) 1 078 986 797 840
Rörelseresultat per anställd (tkr) 240 86 20 124
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 682 761 626 580

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 512
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 512 5 609
Värdeförändring (%) 88.0 87 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 31.0 112 5 609
Rörelsemarginal (%) 22.2 61 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 89.5 66 5 609
Soliditet (%) 64.7 144 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 078 676 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 240 168 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 682 106 5 609
Nettoomsättning (tkr) 6 468 670 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 438 275 5 609
Antal anställda 6 580 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Malvacom AB har ökat omsättningen senaste året med 31.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 670 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Malvacom AB har det senaste året en rörelsemarginal på 22.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 61 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Malvacom AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 8. Företaget är under jämförelseåret den 580 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Malvacom AB har under det senaste året en soliditet på 64.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 144 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Malvacom AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva mjukvaruutveckling och forskning, erbjuda tjänster inom IT-drift och konsulting inom IT samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se