>

Karlshamns Storbutik AB

Org.nr:

556763-3192

Adress:

Postnummer:

721 84 Västerås

Telefon:

0454-34350

Moderbolag:

Visa allt om Karlshamns Storbutik AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 37 36 36 34
Nettoomsättning (tkr) 145 881 141 330 139 231 132 595
Rörelseresultat (tkr) 3 492 -386 400 343
Årets resultat (tkr) 88 -59 226 -36
Summa eget kapital (tkr) 188 369 2 597 4 086
Rörelsemarginal % 2.4 -0.3 0.3 0.3
Avk. eget kapital % 1 256.3 1.5 16.4 -9.8
Soliditet % 1.4 3.2 20.8 24.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 943 3 926 3 868 3 900
Resultat/anställd (tkr) 94 -11 11 10
Lön/anställd (tkr) - 459 424 426

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 145 881 141 330 139 231 132 595
Arbetskraftskostnad 0 -16 523 -15 246 -14 475
Avskrivningar -642 -2 492 -2 493 -2 537
Andra rörelsekostnader -141 747 -122 701 -121 092 -115 240
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Rörelseresultat 3 492 -386 400 343
Ränteintäkter 1 1 1 16
Räntekostnader -72 -151 -266 -414
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -71 -150 -265 -398
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 421 -536 135 -55
Skatt 75 558 413 -285
Årets resultat 3 496 22 548 -340
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 3 496 22 548 -340
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 328 1 944 1 751 -1 006
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 92 548 494 -284
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 205 1 212 3 565 5 691
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 205 1 212 3 565 5 691
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 205 1 212 3 565 5 691
Varulager 6 377 5 603 5 877 5 218
Kundfordringar 152 184 359 283
Övriga omsättningstillgångar 694 676 831 747
Summa operativa omsättningstillgångar 7 223 6 463 7 067 6 248
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 060 1 169 0 2 929
Övriga externa finansiella tillgångar 23 33 23 95
Likvida medel 1 898 2 518 1 820 1 766
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 981 3 720 1 843 4 790
Summa tillgångar 13 409 11 395 12 475 16 729

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 188 41 326 64
EK-andel av obeskattade reserver 0 328 2 271 4 022
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 188 369 2 597 4 086

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 68 2 414 4 760
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 7 113 4 456 296 453
Summa finansiella skulder 7 113 4 524 2 710 5 213

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 92 641 1 135
Leverantörsskulder 1 835 1 744 1 657 1 886
Övriga kortfristiga skulder 4 273 4 666 4 870 4 410
Summa operativa skulder 6 108 6 502 7 168 7 431

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 13 409 11 395 12 475 16 730
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.4 -0.3 0.3 0.3
Avkastning på eget kapital % 1 256.3 1.5 16.4 -9.8
Soliditet % 1.4 3.2 20.8 24.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 3 783.5 1 227.3 104.3 127.6
Kassalikviditet % 21.0 31.0 44.0 41.0
Likviditetsberedskap % 0.01 0.02 0.01 0.01
Räntetäckningsgrad % 48.51 -2.55 1.51 0.87
Omsättning per anställd (tkr) 3 943 3 926 3 868 3 900
Rörelseresultat per anställd (tkr) 94 -11 11 10
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 459 424 426

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 627
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 627 5 609
Värdeförändring (%) 504.0 8 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 516 5 609
Rörelsemarginal (%) 2.4 641 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 1 256.3 3 5 609
Soliditet (%) 1.4 908 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 943 89 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 94 426 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) - 913 5 609
Nettoomsättning (tkr) 145 881 49 5 609
Rörelseresultat (tkr) 3 492 129 5 609
Antal anställda 37 96 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Karlshamns Storbutik AB har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 49 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Karlshamns Storbutik AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 641 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Karlshamns Storbutik AB har under det senaste året 37 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 33.5. Företaget är under jämförelseåret den 96 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Karlshamns Storbutik AB har under det senaste året en soliditet på 1.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 35%. Företaget är under jämförelseåret det 908 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Karlshamns Storbutik AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandelsrörelse med daglivaror inom ICA-verksamheten i Sverige och annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se