>

Nordgrens Trä & Lastpall AB

Org.nr:

556760-1959

Adress:

Karavanvägen 19

Postnummer:

294 75 Sölvesborg

Telefon:

0456-51501
Visa allt om Nordgrens Trä & Lastpall AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 19 19 18 18
Nettoomsättning (tkr) 62 490 61 361 60 913 56 791
Rörelseresultat (tkr) 5 213 4 950 5 255 4 238
Årets resultat (tkr) 3 089 2 864 3 046 2 409
Summa eget kapital (tkr) 20 085 19 764 15 940 11 873
Rörelsemarginal % 8.3 8.1 8.6 7.5
Avk. eget kapital % 20.7 21.4 29.2 31.4
Soliditet % 73.3 74.7 70.4 59.3
Omsättning/anställd (tkr) 3 289 3 230 3 384 3 155
Resultat/anställd (tkr) 274 261 292 235
Lön/anställd (tkr) 454 444 401 440

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 62 490 61 361 60 913 56 791
Arbetskraftskostnad -8 633 -8 443 -7 225 -7 925
Avskrivningar -447 -409 -406 -332
Andra rörelsekostnader -44 787 -44 010 -44 102 -40 734
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 103 0 37 73
Övriga rörelsekostnader -3 513 -3 549 -3 962 -3 635
Rörelseresultat 5 213 4 950 5 255 4 238
Ränteintäkter 74 1 3 16
Räntekostnader 0 -44 -38 -113
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 74 -43 -35 -97
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 287 4 907 5 220 4 141
Skatt -1 165 -1 085 -1 153 -918
Årets resultat 4 122 3 822 4 067 3 223
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 122 3 822 4 067 3 223
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 033 -959 -1 021 -814
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -291 -271 -288 -229
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 2 204 1 241 853 739
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 204 1 241 853 739
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 204 1 241 853 739
Varulager 5 230 5 706 4 852 5 540
Kundfordringar 11 818 11 048 10 723 11 406
Övriga omsättningstillgångar 254 230 333 288
Summa operativa omsättningstillgångar 17 302 16 984 15 908 17 234
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 916 3 649 701 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 970 4 566 5 194 2 061
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 7 886 8 215 5 895 2 061
Summa tillgångar 27 392 26 440 22 656 20 034

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 14 531 15 242 12 378 9 332
EK-andel av obeskattade reserver 5 554 4 522 3 562 2 541
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 20 085 19 764 15 940 11 873

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 2 351
Summa finansiella skulder 0 0 0 2 351

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 567 1 275 1 005 717
Leverantörsskulder 4 005 3 975 4 316 3 363
Övriga kortfristiga skulder 1 733 1 426 1 395 1 730
Summa operativa skulder 7 305 6 676 6 716 5 810

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 27 390 26 440 22 656 20 034
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 8.3 8.1 8.6 7.5
Avkastning på eget kapital % 20.7 21.4 29.2 31.4
Soliditet % 73.3 74.7 70.4 59.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 19.8
Kassalikviditet % 297.0 293.0 285.0 185.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.07 0.09 0.04
Räntetäckningsgrad % - 112.52 138.37 37.65
Omsättning per anställd (tkr) 3 289 3 230 3 384 3 155
Rörelseresultat per anställd (tkr) 274 261 292 235
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 454 444 401 440

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 61
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 61 5 612
Värdeförändring (%) -5.0 644 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 2.0 539 5 612
Rörelsemarginal (%) 8.3 321 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 20.7 467 5 612
Soliditet (%) 73.3 85 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 289 131 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 274 143 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 454 593 5 612
Nettoomsättning (tkr) 62 490 108 5 612
Rörelseresultat (tkr) 5 213 93 5 612
Antal anställda 19 184 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Nordgrens Trä & Lastpall AB har ökat omsättningen senaste året med 2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 108 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nordgrens Trä & Lastpall AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 321 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Nordgrens Trä & Lastpall AB har under det senaste året 19 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 184 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Nordgrens Trä & Lastpall AB har under det senaste året en soliditet på 73.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 85 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Nordgrens Trä & Lastpall AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning och försäljning av lastpallar, äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se