>

Lyko Online AB

Org.nr:

556740-9502

Adress:

Kyrkbyvägen 1

Postnummer:

780 50 Vansbro

Telefon:

0281-20722
Visa allt om Lyko Online AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 87 70 95 79
Nettoomsättning (tkr) 558 327 437 568 298 715 191 462
Rörelseresultat (tkr) 24 951 17 871 10 883 3 871
Årets resultat (tkr) 15 597 1 579 4 999 1 317
Summa eget kapital (tkr) 38 720 21 131 19 218 11 024
Rörelsemarginal % 4.5 4.1 3.6 2.0
Avk. eget kapital % 77.6 79.4 54.2 30.4
Soliditet % 19.8 15.9 19.5 17.5
Omsättning/anställd (tkr) 6 418 6 251 3 144 2 424
Resultat/anställd (tkr) 287 255 115 49
Lön/anställd (tkr) 574 551 328 306

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 558 327 437 568 298 715 191 462
Arbetskraftskostnad -49 962 -38 535 -31 138 -24 209
Avskrivningar -7 971 -4 427 -2 414 -1 555
Andra rörelsekostnader -371 601 -289 858 -178 415 -103 971
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 586 3 183 3 427 1 918
Övriga rörelsekostnader -116 428 -90 060 -79 292 -59 774
Rörelseresultat 24 951 17 871 10 883 3 871
Ränteintäkter 4 890 1 1 1
Räntekostnader -1 536 -266 -321 -448
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 3 354 -265 -320 -447
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 28 305 17 606 10 563 3 424
Skatt -5 080 -1 592 -2 370 -752
Årets resultat 23 225 16 014 8 193 2 672
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 23 225 16 014 8 193 2 672
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 993 -2 833 -3 195 -1 354
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -562 -799 -901 -382
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 31 422 19 775 11 163 7 987
Summa immateriella anläggningstillgångar 31 422 19 775 11 163 7 987
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 3 195 3 752 3 529 1 310
Övriga materiella anläggningstillgångar 544 485 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 739 4 237 3 529 1 310
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 35 161 24 012 14 692 9 297
Varulager 95 560 80 015 58 215 44 613
Kundfordringar 388 27 9 48
Övriga omsättningstillgångar 12 811 7 904 6 437 8 879
Summa operativa omsättningstillgångar 108 759 87 946 64 661 53 540
Fordringar på koncern- och intresseföretag 50 805 19 106 19 055 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 625 1 776 108 146
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 51 430 20 882 19 163 146
Summa tillgångar 195 350 132 840 98 516 62 983

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 27 161 11 564 12 485 7 486
EK-andel av obeskattade reserver 11 559 9 567 6 733 3 538
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 38 720 21 131 19 218 11 024

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 750 1 750 2 750
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 1 000 4 834 11 035
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 53 229 16 867 152 3 030
Summa finansiella skulder 53 229 18 617 6 736 16 815

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 260 2 698 1 899 1 021
Leverantörsskulder 76 358 71 046 56 774 25 052
Övriga kortfristiga skulder 23 783 19 349 13 890 9 070
Summa operativa skulder 103 401 93 093 72 563 35 143

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 195 350 132 841 98 517 62 982
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 4.5 4.1 3.6 2.0
Avkastning på eget kapital % 77.6 79.4 54.2 30.4
Soliditet % 19.8 15.9 19.5 17.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 137.5 88.1 35.1 152.5
Kassalikviditet % 9.0 9.0 9.0 19.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 19.43 67.19 33.91 8.64
Omsättning per anställd (tkr) 6 418 6 251 3 144 2 424
Rörelseresultat per anställd (tkr) 287 255 115 49
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574 551 328 306

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 48
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 48 13 006
Värdeförändring (%) 71.0 224 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 28.0 249 13 006
Rörelsemarginal (%) 4.5 1 130 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 77.6 155 13 006
Soliditet (%) 19.8 1 706 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 418 69 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 287 279 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574 522 13 006
Nettoomsättning (tkr) 558 327 23 13 006
Rörelseresultat (tkr) 24 951 49 13 006
Antal anställda 87 64 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lyko Online AB har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 23 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lyko Online AB har det senaste året en rörelsemarginal på 4.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 130 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Lyko Online AB har under det senaste året 87 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 64 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Lyko Online AB har under det senaste året en soliditet på 19.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 1 706 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Lyko Online AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva e-handel av frisörprodukter, grossist- verksamhet mot frisörer, frisörsalongsarbete samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se