>

A-Bygg i Sölvesborg AB

Org.nr:

556728-0465

Adress:

Siretorpsvägen 13B

Postnummer:

294 39 Sölvesborg

Telefon:

0456-333030
Visa allt om A-Bygg i Sölvesborg AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 10 10 10 9
Nettoomsättning (tkr) 21 153 22 092 19 770 16 727
Rörelseresultat (tkr) 1 973 -645 1 836 160
Årets resultat (tkr) 1 053 66 1 041 87
Summa eget kapital (tkr) 2 393 1 091 2 228 850
Rörelsemarginal % 9.3 -2.9 9.3 1.0
Avk. eget kapital % 86.2 -32.4 89.5 9.2
Soliditet % 35.0 18.9 28.2 12.0
Omsättning/anställd (tkr) 2 115 2 209 1 977 1 859
Resultat/anställd (tkr) 197 -65 184 18
Lön/anställd (tkr) 518 503 469 451

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 21 153 22 092 19 770 16 727
Arbetskraftskostnad -5 181 -5 027 -4 689 -4 062
Avskrivningar -82 -58 -66 -75
Andra rörelsekostnader -12 603 -15 371 -12 242 -11 114
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 383 197 563 101
Övriga rörelsekostnader -1 697 -2 478 -1 500 -1 417
Rörelseresultat 1 973 -645 1 836 160
Ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader -30 -14 -54 -28
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -30 -14 -54 -27
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 943 -659 1 782 133
Skatt -442 122 -404 -45
Årets resultat 1 502 -537 1 378 88
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 502 -537 1 378 88
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -449 603 -338 -1
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -127 170 -95 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 086 1 007 0 0
Maskiner och inventarier 207 249 212 278
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1 694
Summa materiella anläggningstillgångar 1 293 1 256 212 1 972
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 293 1 256 212 1 972
Varulager 308 487 29 32
Kundfordringar 3 282 2 996 3 421 3 392
Övriga omsättningstillgångar 257 137 1 744 451
Summa operativa omsättningstillgångar 3 847 3 620 5 194 3 875
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 34 13 19 61
Likvida medel 1 659 871 2 477 1 164
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 693 884 2 496 1 225
Summa tillgångar 6 833 5 760 7 902 7 072

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 934 1 081 1 615 574
EK-andel av obeskattade reserver 459 10 613 276
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 393 1 091 2 228 850

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 802 865 2 000 2 000
Externa finansiella skulder, kortfristiga 64 64 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 866 929 2 000 2 000

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 129 4 179 413
Leverantörsskulder 1 039 1 370 1 542 1 765
Övriga kortfristiga skulder 2 406 2 366 1 954 2 045
Summa operativa skulder 3 574 3 740 3 675 4 223

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 833 5 760 7 903 7 073
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 9.3 -2.9 9.3 1.0
Avkastning på eget kapital % 86.2 -32.4 89.5 9.2
Soliditet % 35.0 18.9 28.2 12.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 36.2 85.1 89.8 235.3
Kassalikviditet % 148.0 105.0 219.0 131.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.04 0.13 0.07
Räntetäckningsgrad % 65.77 -46.07 34 5.75
Omsättning per anställd (tkr) 2 115 2 209 1 977 1 859
Rörelseresultat per anställd (tkr) 197 -65 184 18
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 518 503 469 451

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 327
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 327 5 609
Värdeförändring (%) 135.0 42 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 716 5 609
Rörelsemarginal (%) 9.3 279 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 86.2 76 5 609
Soliditet (%) 35.0 519 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 115 259 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 197 215 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 518 387 5 609
Nettoomsättning (tkr) 21 153 279 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 973 211 5 609
Antal anställda 10 341 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

A-Bygg i Sölvesborg AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 279 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

A-Bygg i Sölvesborg AB har det senaste året en rörelsemarginal på 9.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 279 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

A-Bygg i Sölvesborg AB har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 341 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

A-Bygg i Sölvesborg AB har under det senaste året en soliditet på 35.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 519 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

A-Bygg i Sölvesborg AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet samt förvaltning av och handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se