>

Syd Communication & Security AB

Org.nr:

556725-2837

Adress:

Stillmans väg 11-0

Postnummer:

374 93 Karlshamn

Telefon:

0454-50110
Visa allt om Syd Communication & Security AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 27 27 22 18
Nettoomsättning (tkr) 52 084 38 661 24 174 19 596
Rörelseresultat (tkr) 7 278 3 901 1 964 1 989
Årets resultat (tkr) 5 364 3 177 1 576 1 169
Summa eget kapital (tkr) 13 360 8 478 6 248 5 134
Rörelsemarginal % 14.0 10.1 8.1 10.2
Avk. eget kapital % 52.1 41.2 26.6 33.4
Soliditet % 64.0 60.8 59.5 53.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 929 1 432 1 099 1 089
Resultat/anställd (tkr) 270 144 89 111
Lön/anställd (tkr) 471 408 431 460

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 52 084 38 661 24 174 19 596
Arbetskraftskostnad -12 727 -11 011 -9 473 -8 284
Avskrivningar -483 -457 -453 -414
Andra rörelsekostnader -27 861 -20 304 -9 471 -6 336
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 189 348 185 91
Övriga rörelsekostnader -3 924 -3 336 -2 998 -2 664
Rörelseresultat 7 278 3 901 1 964 1 989
Ränteintäkter 27 4 9 12
Räntekostnader -5 -14 -25 -50
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 22 -10 -16 -38
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 300 3 891 1 948 1 951
Skatt -1 617 -861 -434 -437
Årets resultat 5 683 3 030 1 514 1 514
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 683 3 030 1 514 1 514
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -318 147 62 -345
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -90 41 17 -97
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 551 2 489 2 497 2 308
Maskiner och inventarier 1 099 820 1 019 1 134
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 650 3 309 3 516 3 442
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 3 650 3 309 3 516 3 442
Varulager 196 53 143 199
Kundfordringar 5 473 2 315 2 659 2 885
Övriga omsättningstillgångar 2 653 787 379 523
Summa operativa omsättningstillgångar 8 322 3 155 3 181 3 607
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 8 914 7 486 3 805 2 555
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 914 7 486 3 805 2 555
Summa tillgångar 20 886 13 950 10 502 9 604

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 11 654 7 090 4 714 3 538
EK-andel av obeskattade reserver 1 706 1 388 1 534 1 596
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 13 360 8 478 6 248 5 134

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 808 892
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 84 84
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 892 976

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 481 391 433 450
Leverantörsskulder 3 477 1 355 809 1 231
Övriga kortfristiga skulder 3 568 3 725 2 120 1 814
Summa operativa skulder 7 526 5 471 3 362 3 495

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 20 886 13 949 10 502 9 605
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 14.0 10.1 8.1 10.2
Avkastning på eget kapital % 52.1 41.2 26.6 33.4
Soliditet % 64.0 60.8 59.5 53.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 14.3 19.0
Kassalikviditet % 242.0 208.0 227.0 191.0
Likviditetsberedskap % 0.17 0.19 0.16 0.13
Räntetäckningsgrad % 1 461 278.93 78.92 40.02
Omsättning per anställd (tkr) 1 929 1 432 1 099 1 089
Rörelseresultat per anställd (tkr) 270 144 89 111
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 471 408 431 460

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 69
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 69 5 612
Värdeförändring (%) 64.0 138 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 35.0 87 5 612
Rörelsemarginal (%) 14.0 156 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 52.1 186 5 612
Soliditet (%) 64.0 151 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 929 299 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 270 147 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 471 534 5 612
Nettoomsättning (tkr) 52 084 132 5 612
Rörelseresultat (tkr) 7 278 65 5 612
Antal anställda 27 128 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Syd Communication & Security AB har ökat omsättningen senaste året med 35.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 132 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Syd Communication & Security AB har det senaste året en rörelsemarginal på 14.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 156 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Syd Communication & Security AB har under det senaste året 27 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 20. Företaget är under jämförelseåret den 128 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Syd Communication & Security AB har under det senaste året en soliditet på 64.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 36%. Företaget är under jämförelseåret det 151 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Syd Communication & Security AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva konsulting inom telekommunikation- och säkerhetssystem samt därtill hörande drift- och underhållstjänster liksom personaluthyrning samt idka förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se