>

Eriksberg Vilt & Natur AB

Org.nr:

556724-1459

Adress:

Eriksberg

Postnummer:

374 96 Trensum

Telefon:

040-987700
Visa allt om Eriksberg Vilt & Natur AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 33 32 41 32
Nettoomsättning (tkr) 33 209 29 144 25 328 22 062
Rörelseresultat (tkr) -18 109 -14 625 -19 603 -16 405
Årets resultat (tkr) 43 -338 -331 -14 060
Summa eget kapital (tkr) 272 256 275 862 275 800 272 797
Rörelsemarginal % -54.5 -50.2 -77.4 -74.4
Avk. eget kapital % -6.3 -5.3 -7.5 -4.7
Soliditet % 95.6 96.0 96.4 94.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 006 911 618 689
Resultat/anställd (tkr) -549 -457 -478 -513
Lön/anställd (tkr) 545 545 417 436

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 33 209 29 144 25 328 22 062
Arbetskraftskostnad -17 980 -17 453 -17 101 -13 951
Avskrivningar -13 004 -12 919 -12 735 -11 773
Andra rörelsekostnader -17 861 -13 033 -14 681 -13 121
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 93 163 66 556
Övriga rörelsekostnader -2 566 -527 -480 -178
Rörelseresultat -18 109 -14 625 -19 603 -16 405
Ränteintäkter 2 1 8 25
Räntekostnader -15 -2 -3 -3
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 1 3 -1
Finansnetto -13 0 8 21
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -18 122 -14 625 -19 595 -16 384
Skatt 916 -114 -947 3 528
Årets resultat -17 206 -14 739 -20 542 -12 856
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -17 206 -14 739 -20 542 -12 856
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 3 649 -399 -3 334 -1 204
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 1 029 -113 -940 -339
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 212 773 215 537 221 191 223 973
Maskiner och inventarier 24 423 28 327 33 036 35 502
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 237 196 243 864 254 227 259 475
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 237 196 243 864 254 227 259 475
Varulager 6 960 6 200 5 724 5 742
Kundfordringar 7 030 1 992 1 745 1 528
Övriga omsättningstillgångar 703 748 628 863
Summa operativa omsättningstillgångar 14 693 8 940 8 097 8 133
Fordringar på koncern- och intresseföretag 29 645 31 545 22 745 17 600
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 219 3 030 883 3 487
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 32 864 34 575 23 628 21 087
Summa tillgångar 284 753 287 379 285 952 288 695

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 259 349 259 306 259 644 259 975
EK-andel av obeskattade reserver 12 907 16 556 16 156 12 822
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 272 256 275 862 275 800 272 797

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 3 640 4 670 4 557 3 617
Leverantörsskulder 3 614 2 100 1 208 1 980
Övriga kortfristiga skulder 5 243 4 748 4 387 10 301
Summa operativa skulder 12 497 11 518 10 152 15 898

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 284 753 287 379 285 952 288 695
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % -54.5 -50.2 -77.4 -74.4
Avkastning på eget kapital % -6.3 -5.3 -7.5 -4.7
Soliditet % 95.6 96.0 96.4 94.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 124.0 84.0 58.0 48.0
Likviditetsberedskap % 0.1 0.1 0.03 0.16
Räntetäckningsgrad % -1 207.13 -7 311.5 -6 530.67 -5 460.33
Omsättning per anställd (tkr) 1 006 911 618 689
Rörelseresultat per anställd (tkr) -549 -457 -478 -513
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 545 545 417 436

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 10
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 10 5 609
Värdeförändring (%) -1.0 580 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 14.0 287 5 609
Rörelsemarginal (%) -54.5 911 5 609
Avkastning på eget kapital (%) -6.3 818 5 609
Soliditet (%) 95.6 3 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 006 711 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) -549 907 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 545 310 5 609
Nettoomsättning (tkr) 33 209 196 5 609
Rörelseresultat (tkr) -18 109 911 5 609
Antal anställda 33 111 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Eriksberg Vilt & Natur AB har ökat omsättningen senaste året med 14.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 196 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Eriksberg Vilt & Natur AB har det senaste året en rörelsemarginal på -54.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 911 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Eriksberg Vilt & Natur AB har under det senaste året 33 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 27. Företaget är under jämförelseåret den 111 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Eriksberg Vilt & Natur AB har under det senaste året en soliditet på 95.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 3 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Eriksberg Vilt & Natur AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta jord- och skogsfastigheter, bedriva viltvård, driva hotellrörelse med restaurang- och upplevelseverksamheter samt bedriva charter av fartyg samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se