>

factor10 solutions AB

Org.nr:

556720-5496

Adress:

Fridhemsvägen 8

Postnummer:

372 25 Ronneby

Telefon:

0700-160010
Visa allt om factor10 solutions AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 11 11 12 13
Nettoomsättning (tkr) 25 342 19 800 20 226 19 005
Rörelseresultat (tkr) 5 629 1 602 2 844 1 308
Årets resultat (tkr) 2 985 3 864 1 707 755
Summa eget kapital (tkr) 4 332 3 977 4 502 3 104
Rörelsemarginal % 22.2 8.1 14.1 6.9
Avk. eget kapital % 101.7 28.0 56.5 25.6
Soliditet % 48.1 55.3 53.4 50.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 304 1 800 1 686 1 462
Resultat/anställd (tkr) 512 146 237 101
Lön/anställd (tkr) 1 214 1 267 1 116 992

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 25 342 19 800 20 226 19 005
Arbetskraftskostnad -13 355 -13 932 -13 397 -12 891
Avskrivningar 0 0 -1 -8
Andra rörelsekostnader 1 1 -372 -1 161
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 44 60 68 22
Övriga rörelsekostnader -6 403 -4 327 -3 680 -3 659
Rörelseresultat 5 629 1 602 2 844 1 308
Ränteintäkter 25 14 5 25
Räntekostnader -24 -44 -27 -18
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 1 -30 -22 7
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 630 1 572 2 822 1 315
Skatt -1 404 -386 -674 -352
Årets resultat 4 226 1 186 2 148 963
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 226 1 186 2 148 963
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 240 2 679 -440 -207
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -350 756 -124 -59
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 1
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 1
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 0 0 1
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 5 379 4 180 3 574 1 294
Övriga omsättningstillgångar 645 954 902 220
Summa operativa omsättningstillgångar 6 024 5 134 4 476 1 514
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 21
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 991 2 056 3 953 4 571
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 991 2 056 3 953 4 592
Summa tillgångar 9 015 7 190 8 429 6 107

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 092 3 977 1 823 865
EK-andel av obeskattade reserver 1 240 0 2 679 2 239
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 332 3 977 4 502 3 104

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 350 0 756 632
Leverantörsskulder 752 394 847 478
Övriga kortfristiga skulder 3 582 2 819 2 325 1 893
Summa operativa skulder 4 684 3 213 3 928 3 003

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 9 016 7 190 8 430 6 107
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 22.2 8.1 14.1 6.9
Avkastning på eget kapital % 101.7 28.0 56.5 25.6
Soliditet % 48.1 55.3 53.4 50.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 208.0 224.0 266.0 257.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.1 0.2 0.24
Räntetäckningsgrad % 235.58 36.73 105.52 74.06
Omsättning per anställd (tkr) 2 304 1 800 1 686 1 462
Rörelseresultat per anställd (tkr) 512 146 237 101
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 214 1 267 1 116 992

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 218
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 218 5 609
Värdeförändring (%) 20.0 303 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 28.0 128 5 609
Rörelsemarginal (%) 22.2 60 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 101.7 53 5 609
Soliditet (%) 48.1 313 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 304 231 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 512 56 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 1 214 5 5 609
Nettoomsättning (tkr) 25 342 240 5 609
Rörelseresultat (tkr) 5 629 87 5 609
Antal anställda 11 309 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

factor10 solutions AB har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 240 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

factor10 solutions AB har det senaste året en rörelsemarginal på 22.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 60 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

factor10 solutions AB har under det senaste året 11 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 27. Företaget är under jämförelseåret den 309 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

factor10 solutions AB har under det senaste året en soliditet på 48.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 313 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

factor10 solutions AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom systemutveckling jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se