>

Familjeläkarna i Olofström AB

Org.nr:

556701-4013

Adress:

Gasverksgatan 9

Postnummer:

252 25 Helsingborg

Telefon:

0454-91999
Visa allt om Familjeläkarna i Olofström AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 24 20 16 16
Nettoomsättning (tkr) 20 709 19 763 19 325 14 669
Rörelseresultat (tkr) 4 616 4 441 806 4 127
Årets resultat (tkr) 92 -10 894 12 742
Summa eget kapital (tkr) 5 108 5 738 7 111 18 476
Rörelsemarginal % 22.3 22.5 4.2 28.1
Avk. eget kapital % 88.1 74.9 5.0 8.7
Soliditet % 45.0 53.6 13.8 43.8
Omsättning/anställd (tkr) 863 988 1 208 917
Resultat/anställd (tkr) 192 222 50 258
Lön/anställd (tkr) 619 597 650 586

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 709 19 763 19 325 14 669
Arbetskraftskostnad -14 856 -11 940 -10 404 -9 377
Avskrivningar -92 -87 -92 -54
Andra rörelsekostnader -6 657 -6 570 -6 727 -3 922
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 4 500
Övriga rörelseintäkter 9 493 5 459 662 449
Övriga rörelsekostnader -3 981 -2 184 -1 958 -2 138
Rörelseresultat 4 616 4 441 806 4 127
Ränteintäkter 3 15 25 92
Räntekostnader -2 -19 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 1 -4 25 91
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 4 617 4 437 831 4 218
Skatt 163 375 -194 -2 885
Årets resultat 4 780 4 812 637 1 334
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 780 4 812 637 1 334
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 722 1 365 257 -1 892
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 204 385 73 -534
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 187 203 290 382
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 187 203 290 382
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 1 030
Summa operativa anläggningstillgångar 187 203 290 1 412
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 1 172 1 837 1 776 1 294
Övriga omsättningstillgångar 441 1 504 4 360
Summa operativa omsättningstillgångar 1 613 3 341 1 780 1 654
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 831 5 670 18 533 30 785
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 724 1 491 30 758 8 313
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 555 7 161 49 291 39 098
Summa tillgångar 11 355 10 705 51 361 42 164

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 933 1 841 1 850 12 957
EK-andel av obeskattade reserver 3 175 3 897 5 261 5 519
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 5 108 5 738 7 111 18 476

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 373 0 10 705 0
Summa finansiella skulder 373 0 10 705 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 895 1 224 29 947 19 046
Leverantörsskulder 773 139 257 0
Övriga kortfristiga skulder 4 205 3 604 3 341 4 641
Summa operativa skulder 5 873 4 967 33 545 23 687

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 11 354 10 705 51 361 42 163
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 22.3 22.5 4.2 28.1
Avkastning på eget kapital % 88.1 74.9 5.0 8.7
Soliditet % 45.0 53.6 13.8 43.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 7.3 0.0 150.5 0.0
Kassalikviditet % 44.0 129.0 227.0 215.0
Likviditetsberedskap % 0.03 0.08 1.59 0.57
Räntetäckningsgrad % 2 309.5 234.53 - 4 219
Omsättning per anställd (tkr) 863 988 1 208 917
Rörelseresultat per anställd (tkr) 192 222 50 258
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 619 597 650 586

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 139
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 139 5 609
Värdeförändring (%) 10.0 416 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 450 5 609
Rörelsemarginal (%) 22.3 59 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 88.1 70 5 609
Soliditet (%) 45.0 360 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 863 780 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 192 223 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 619 162 5 609
Nettoomsättning (tkr) 20 709 288 5 609
Rörelseresultat (tkr) 4 616 101 5 609
Antal anställda 24 150 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Familjeläkarna i Olofström AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 288 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Familjeläkarna i Olofström AB har det senaste året en rörelsemarginal på 22.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 59 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Familjeläkarna i Olofström AB har under det senaste året 24 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 10. Företaget är under jämförelseåret den 150 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Familjeläkarna i Olofström AB har under det senaste året en soliditet på 45.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 360 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Familjeläkarna i Olofström AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva sjukvård, företagshälsovård och friskvård samt äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet, samt handha rutiner för inköp av hälsovårdsprodukter för denhälsovårdskoncern där bolaget är moderbolag.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se