>

Althin Entreprenad AB

Org.nr:

556699-8877

Adress:

Box 247

Postnummer:

372 21 Ronneby

Telefon:

046-151508
Visa allt om Althin Entreprenad AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 8 8
Nettoomsättning (tkr) 20 714 10 688 14 924 14 860
Rörelseresultat (tkr) 1 133 -2 779 -439 -454
Årets resultat (tkr) 631 0 -439 -6
Summa eget kapital (tkr) 765 134 134 124
Rörelsemarginal % 5.5 -26.0 -2.9 -3.1
Avk. eget kapital % 251.8 -2 074.6 -340.3 -359.7
Soliditet % 4.4 2.3 3.9 2.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 452 1 781 1 866 1 858
Resultat/anställd (tkr) 189 -463 -55 -57
Lön/anställd (tkr) 628 685 607 616

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 714 10 688 14 924 14 860
Arbetskraftskostnad -3 770 -4 112 -4 858 -4 925
Avskrivningar 0 -13 -13 -5 218
Andra rörelsekostnader -14 710 -7 725 -9 313 3 881
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 195 294
Övriga rörelsekostnader -1 101 -1 617 -1 374 -9 346
Rörelseresultat 1 133 -2 779 -439 -454
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -1 -1 0 -1
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 -1 0 -1
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 132 -2 780 -439 -455
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 1 132 -2 780 -439 -455
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 132 -2 780 -439 -455
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 6 0 13 26
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 6 0 13 26
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 6 0 13 26
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 410 1 589 1 469 791
Övriga omsättningstillgångar 13 504 2 033 1 277 1 978
Summa operativa omsättningstillgångar 13 914 3 622 2 746 2 769
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 956 1 881 68 1 530
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 462 374 609 559
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 418 2 255 677 2 089
Summa tillgångar 17 338 5 877 3 436 4 884

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 765 134 134 124
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 765 134 134 124

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 396 2 796 1 299 1 245
Summa finansiella skulder 12 396 2 796 1 299 1 245

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 872 1 292 591 1 166
Övriga kortfristiga skulder 2 305 1 655 1 412 2 349
Summa operativa skulder 4 177 2 947 2 003 3 515

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 17 338 5 877 3 436 4 884
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.5 -26.0 -2.9 -3.1
Avkastning på eget kapital % 251.8 -2 074.6 -340.3 -359.7
Soliditet % 4.4 2.3 3.9 2.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 1 620.4 2 086.6 969.4 1 004.0
Kassalikviditet % 93.0 70.0 102.0 70.0
Likviditetsberedskap % 0.07 0.03 0.04 0.04
Räntetäckningsgrad % 1 133 -2 779 - -454
Omsättning per anställd (tkr) 3 452 1 781 1 866 1 858
Rörelseresultat per anställd (tkr) 189 -463 -55 -57
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 628 685 607 616

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 186
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 186 5 609
Värdeförändring (%) 607.0 4 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 94.0 9 5 609
Rörelsemarginal (%) 5.5 456 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 251.8 16 5 609
Soliditet (%) 4.4 892 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 452 115 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 189 226 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 628 150 5 609
Nettoomsättning (tkr) 20 714 287 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 133 336 5 609
Antal anställda 6 570 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Althin Entreprenad AB har ökat omsättningen senaste året med 94.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 287 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Althin Entreprenad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 456 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Althin Entreprenad AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 570 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Althin Entreprenad AB har under det senaste året en soliditet på 4.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 892 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Althin Entreprenad AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva byggverksamhet, tillverkning och försäljning av småhus och komponenter därtill, äga och förvalta värdepapper och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se