>

NOA Personlig Assistans AB

Org.nr:

556698-8654

Adress:

Trädgårdsgatan 12

Postnummer:

294 31 Sölvesborg

Telefon:

0456-70070
Visa allt om NOA Personlig Assistans AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 92 91 84 74
Nettoomsättning (tkr) 47 542 46 310 42 309 31 656
Rörelseresultat (tkr) 5 200 4 542 2 998 2 996
Årets resultat (tkr) 2 546 416 776 676
Summa eget kapital (tkr) 3 890 1 744 2 128 1 352
Rörelsemarginal % 10.9 9.8 7.1 9.5
Avk. eget kapital % 158.9 228.2 159.5 263.9
Soliditet % 30.7 17.1 21.1 19.6
Omsättning/anställd (tkr) 517 509 504 428
Resultat/anställd (tkr) 57 50 36 40
Lön/anställd (tkr) 440 432 433 356

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 47 542 46 310 42 309 31 656
Arbetskraftskostnad -40 515 -39 268 -36 397 -26 361
Avskrivningar -110 -105 -7 -84
Andra rörelsekostnader 0 -2 -283 -1 507
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 0 46 0
Övriga rörelsekostnader -1 720 -2 393 -2 670 -708
Rörelseresultat 5 200 4 542 2 998 2 996
Ränteintäkter 4 5 6 40
Räntekostnader -1 -1 0 -7
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 3 4 6 33
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 203 4 546 3 004 3 029
Skatt -727 -129 -228 -353
Årets resultat 4 476 4 417 2 776 2 676
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 476 4 417 2 776 2 676
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 285 401 6 198
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 285 401 6 198
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 285 401 6 198
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 7 940 875 666 443
Övriga omsättningstillgångar 79 97 2 935 259
Summa operativa omsättningstillgångar 8 019 972 3 601 702
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 146 401 0 3 370
Övriga externa finansiella tillgångar 22 85 82 82
Likvida medel 2 209 8 338 6 390 2 538
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 377 8 824 6 472 5 990
Summa tillgångar 12 681 10 197 10 079 6 890

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 890 1 744 2 128 1 352
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 890 1 744 2 128 1 352

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 350 263 148 29
Övriga kortfristiga skulder 8 440 8 190 7 804 5 510
Summa operativa skulder 8 790 8 453 7 952 5 539

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 12 680 10 197 10 080 6 891
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 10.9 9.8 7.1 9.5
Avkastning på eget kapital % 158.9 228.2 159.5 263.9
Soliditet % 30.7 17.1 21.1 19.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 116.0 110.0 126.0 58.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.18 0.15 0.08
Räntetäckningsgrad % 5 204 4 547 - 433.71
Omsättning per anställd (tkr) 517 509 504 428
Rörelseresultat per anställd (tkr) 57 50 36 40
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 440 432 433 356

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 106
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 106 5 609
Värdeförändring (%) 118.0 52 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 3.0 513 5 609
Rörelsemarginal (%) 10.9 225 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 158.9 23 5 609
Soliditet (%) 30.7 609 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 517 899 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 57 563 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 440 625 5 609
Nettoomsättning (tkr) 47 542 146 5 609
Rörelseresultat (tkr) 5 200 95 5 609
Antal anställda 92 23 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

NOA Personlig Assistans AB har ökat omsättningen senaste året med 3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 146 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

NOA Personlig Assistans AB har det senaste året en rörelsemarginal på 10.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 225 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

NOA Personlig Assistans AB har under det senaste året 92 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50. Företaget är under jämförelseåret den 23 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

NOA Personlig Assistans AB har under det senaste året en soliditet på 30.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 609 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

NOA Personlig Assistans AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva öppna sociala insatser för personer med funktionshinder, vård och omsorg med boende samt idka därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet avseende företagsorganisationer samt därmed förenlig verksamhet,kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se