>

Achima Care Roslunda AB

Org.nr:

556683-4932

Adress:

Östra Prinsgatan 20

Postnummer:

371 31 Karlskrona

Telefon:

0431-449450
Visa allt om Achima Care Roslunda AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 47 47 47 38
Nettoomsättning (tkr) 57 470 59 745 50 894 51 979
Rörelseresultat (tkr) 546 893 2 144 2 204
Årets resultat (tkr) 401 684 1 653 1 691
Summa eget kapital (tkr) 504 879 1 795 1 842
Rörelsemarginal % 1.0 1.5 4.2 4.2
Avk. eget kapital % 58.0 51.1 90.8 84.7
Soliditet % 7.0 12.7 24.8 24.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 223 1 271 1 083 1 368
Resultat/anställd (tkr) 12 19 46 58
Lön/anställd (tkr) 463 446 430 495

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 57 470 59 745 50 894 51 979
Arbetskraftskostnad -21 745 -20 954 -20 224 -18 828
Avskrivningar -98 -114 -123 -119
Andra rörelsekostnader -8 522 -9 246 -714 -548
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 175 218 239 191
Övriga rörelsekostnader -26 734 -28 756 -27 928 -30 471
Rörelseresultat 546 893 2 144 2 204
Ränteintäkter 0 2 0 2
Räntekostnader 0 0 -1 -29
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 0 2 -1 -27
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 546 895 2 143 2 177
Skatt -145 -212 -491 -486
Årets resultat 401 683 1 652 1 691
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 401 683 1 652 1 691
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 375 152 266 326
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 375 152 266 326
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 375 152 266 326
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 128 103 68 96
Övriga omsättningstillgångar 2 240 5 555 5 610 6 043
Summa operativa omsättningstillgångar 2 368 5 658 5 678 6 139
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 480 1 090 1 307 1 170
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 480 1 090 1 307 1 170
Summa tillgångar 7 223 6 900 7 251 7 635

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 504 879 1 795 1 842
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 504 879 1 795 1 842

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 346 1 957 1 301 1 316
Övriga kortfristiga skulder 4 373 4 064 4 156 4 477
Summa operativa skulder 6 719 6 021 5 457 5 793

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 223 6 900 7 252 7 635
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 1.0 1.5 4.2 4.2
Avkastning på eget kapital % 58.0 51.1 90.8 84.7
Soliditet % 7.0 12.7 24.8 24.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 102.0 112.0 128.0 126.0
Likviditetsberedskap % 0.08 0.02 0.03 0.02
Räntetäckningsgrad % - - 2 144 76.07
Omsättning per anställd (tkr) 1 223 1 271 1 083 1 368
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12 19 46 58
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 463 446 430 495

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 433
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 433 5 609
Värdeförändring (%) -47.0 851 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -4.0 714 5 609
Rörelsemarginal (%) 1.0 733 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 58.0 159 5 609
Soliditet (%) 7.0 870 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 223 588 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 12 749 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 463 563 5 609
Nettoomsättning (tkr) 57 470 121 5 609
Rörelseresultat (tkr) 546 509 5 609
Antal anställda 47 68 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Achima Care Roslunda AB har minskat omsättningen senaste året med -4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 121 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Achima Care Roslunda AB har det senaste året en rörelsemarginal på 1.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 733 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Achima Care Roslunda AB har under det senaste året 47 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50. Företaget är under jämförelseåret den 68 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Achima Care Roslunda AB har under det senaste året en soliditet på 7.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 870 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Achima Care Roslunda AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall driva och utveckla vårdtjänster mot primärvården, samt idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se