>

Vagnsteknik i Karlshamn AB

Org.nr:

556682-1343

Adress:

Munkahus industriområde

Postnummer:

374 31 Karlshamn

Telefon:

0454-84168

Ordförande:

Visa allt om Vagnsteknik i Karlshamn AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 7 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 45 874 40 540 29 334 23 554
Rörelseresultat (tkr) 11 336 9 533 7 240 7 324
Årets resultat (tkr) 21 263 284 4 672
Summa eget kapital (tkr) 14 221 14 030 14 005 18 480
Rörelsemarginal % 24.7 23.5 24.7 31.1
Avk. eget kapital % 79.8 68.0 43.9 34.9
Soliditet % 28.0 34.6 46.6 74.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 553 6 757 4 889 3 926
Resultat/anställd (tkr) 1 619 1 589 1 207 1 221
Lön/anställd (tkr) 556 484 587 421

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 45 874 40 540 29 334 23 554
Arbetskraftskostnad -3 889 -2 903 -3 523 -2 526
Avskrivningar -900 -888 -835 -728
Andra rörelsekostnader -26 470 -23 711 -16 008 -10 505
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 574 139 392 18
Övriga rörelsekostnader -3 853 -3 644 -2 120 -2 489
Rörelseresultat 11 336 9 533 7 240 7 324
Ränteintäkter 103 26 6 4
Räntekostnader -101 -6 -39 -60
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 2 20 -33 -56
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 11 338 9 553 7 207 7 268
Skatt -69 -28 -82 -1 626
Årets resultat 11 269 9 525 7 125 5 642
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 11 269 9 525 7 125 5 642
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -168 238 159 -969
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -48 67 45 -273
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 12 325 12 838 12 851 13 339
Maskiner och inventarier 1 526 992 1 189 1 314
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 896 468 0
Summa materiella anläggningstillgångar 13 851 14 726 14 508 14 653
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 50 50 50
Summa operativa anläggningstillgångar 13 951 14 776 14 558 14 703
Varulager 11 706 7 554 4 750 5 285
Kundfordringar 8 504 6 889 5 797 3 674
Övriga omsättningstillgångar 4 033 4 350 1 116 99
Summa operativa omsättningstillgångar 24 243 18 793 11 663 9 058
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 425 3 062 1 900 0
Övriga externa finansiella tillgångar 132 162 208 31
Likvida medel 4 056 3 795 1 694 1 138
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 12 613 7 019 3 802 1 169
Summa tillgångar 50 807 40 588 30 023 24 930

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 213 10 191 9 928 14 244
EK-andel av obeskattade reserver 4 008 3 839 4 077 4 236
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 14 221 14 030 14 005 18 480

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 6 300 2 100 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 600 600 0 1 200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 21 291 16 300 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 524 1 000 11 100 1 000
Summa finansiella skulder 28 715 20 000 11 100 2 200

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 130 1 083 1 150 1 495
Leverantörsskulder 5 504 4 665 2 176 1 529
Övriga kortfristiga skulder 1 236 809 1 592 1 226
Summa operativa skulder 7 870 6 557 4 918 4 250

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 50 806 40 587 30 023 24 930
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 24.7 23.5 24.7 31.1
Avkastning på eget kapital % 79.8 68.0 43.9 34.9
Soliditet % 28.0 34.6 46.6 74.1
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 201.9 142.6 79.3 11.9
Kassalikviditet % 211.0 213.0 58.0 99.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.09 0.06 0.05
Räntetäckningsgrad % 113.26 1 593.17 185.79 122.13
Omsättning per anställd (tkr) 6 553 6 757 4 889 3 926
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 619 1 589 1 207 1 221
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 556 484 587 421

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 79
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 79 5 612
Värdeförändring (%) 11.0 399 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 13.0 295 5 612
Rörelsemarginal (%) 24.7 43 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 79.8 92 5 612
Soliditet (%) 28.0 645 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 553 34 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 619 14 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 556 284 5 612
Nettoomsättning (tkr) 45 874 154 5 612
Rörelseresultat (tkr) 11 336 42 5 612
Antal anställda 7 486 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Vagnsteknik i Karlshamn AB har ökat omsättningen senaste året med 13.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 154 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Vagnsteknik i Karlshamn AB har det senaste året en rörelsemarginal på 24.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 43 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Vagnsteknik i Karlshamn AB har under det senaste året 7 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 486 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Vagnsteknik i Karlshamn AB har under det senaste året en soliditet på 28.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 645 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Vagnsteknik i Karlshamn AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning, handel och service av specialvagnar, gravlådor, lövsugar och containers till fastighetsförvaltning, kyrkogårdar, golfbanor, entreprenad, kommuner m.fl. och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se