>

Processab Rör AB

Org.nr:

556681-6871

Adress:

Gislasträtet 38

Postnummer:

375 91 Mörrum

Telefon:

0454-15800
Visa allt om Processab Rör AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 30 20 20 24
Nettoomsättning (tkr) 59 925 28 702 33 367 32 924
Rörelseresultat (tkr) 5 329 503 -231 1 699
Årets resultat (tkr) 1 187 370 1 1 140
Summa eget kapital (tkr) 3 753 2 145 1 775 3 644
Rörelsemarginal % 8.9 1.8 -0.7 5.2
Avk. eget kapital % 164.1 18.9 -9.2 40.2
Soliditet % 27.8 28.7 21.9 37.9
Omsättning/anställd (tkr) 1 998 1 435 1 668 1 372
Resultat/anställd (tkr) 178 25 -12 71
Lön/anställd (tkr) 615 604 618 521

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 59 925 28 702 33 367 32 924
Arbetskraftskostnad -18 446 -12 089 -12 368 -12 503
Avskrivningar -113 -104 -97 -72
Andra rörelsekostnader -30 290 -13 067 -17 714 -15 752
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 0 37 129
Övriga rörelsekostnader -5 751 -2 939 -3 456 -3 027
Rörelseresultat 5 329 503 -231 1 699
Ränteintäkter 1 12 22 53
Räntekostnader -12 -18 -95 -15
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -11 -6 -73 38
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 318 497 -304 1 737
Skatt -480 -127 54 -488
Årets resultat 4 838 370 -250 1 249
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 838 370 -250 1 249
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -421 0 250 -429
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -119 0 70 -121
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 375 232 302 288
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 375 232 302 288
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 100
Summa operativa anläggningstillgångar 375 232 302 388
Varulager 192 583 907 1 463
Kundfordringar 2 328 4 235 6 081 4 987
Övriga omsättningstillgångar 300 509 826 543
Summa operativa omsättningstillgångar 2 820 5 327 7 814 6 993
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 266 496 0 1 294
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 7 054 1 415 0 928
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 10 320 1 911 0 2 222
Summa tillgångar 13 515 7 470 8 116 9 603

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 3 024 1 837 1 467 3 086
EK-andel av obeskattade reserver 729 308 308 558
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 753 2 145 1 775 3 644

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 399 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 646 0 675 58
Summa finansiella skulder 646 0 1 074 58

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 206 87 87 157
Leverantörsskulder 1 347 1 886 1 977 2 254
Övriga kortfristiga skulder 7 563 3 353 3 203 3 489
Summa operativa skulder 9 116 5 326 5 267 5 900

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 13 515 7 471 8 116 9 602
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.9 1.8 -0.7 5.2
Avkastning på eget kapital % 164.1 18.9 -9.2 40.2
Soliditet % 27.8 28.7 21.9 37.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 17.2 0.0 60.5 1.6
Kassalikviditet % 101.0 118.0 110.0 111.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.05 0 0.03
Räntetäckningsgrad % 444.17 28.61 -2.2 116.8
Omsättning per anställd (tkr) 1 998 1 435 1 668 1 372
Rörelseresultat per anställd (tkr) 178 25 -12 71
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 615 604 618 521

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 315
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 315 5 609
Värdeförändring (%) 158.0 38 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 109.0 7 5 609
Rörelsemarginal (%) 8.9 292 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 164.1 21 5 609
Soliditet (%) 27.8 646 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 998 289 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 178 245 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 615 168 5 609
Nettoomsättning (tkr) 59 925 115 5 609
Rörelseresultat (tkr) 5 329 90 5 609
Antal anställda 30 116 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Processab Rör AB har ökat omsättningen senaste året med 109.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 115 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Processab Rör AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 292 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Processab Rör AB har under det senaste året 30 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 116 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Processab Rör AB har under det senaste året en soliditet på 27.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 646 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Processab Rör AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget ska bistå med tekniskt kunnande och tjänster inom svets- och rörinstallationer inom process- och livsmedelsindustrin samt i övrigt bedriva med ovanstående förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se