>

Meritum i Sverige AB

Org.nr:

556680-2483

Adress:

Industrivägen 13

Postnummer:

294 39 Sölvesborg

Telefon:

0456-56225
Visa allt om Meritum i Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 47 49 45 45
Nettoomsättning (tkr) 20 006 21 918 19 797 19 497
Rörelseresultat (tkr) 1 189 1 225 1 300 1 453
Årets resultat (tkr) 824 730 883 899
Summa eget kapital (tkr) 3 324 2 917 2 979 3 476
Rörelsemarginal % 5.9 5.6 6.6 7.5
Avk. eget kapital % 29.1 31.8 31.1 34.0
Soliditet % 42.9 32.7 35.2 38.4
Omsättning/anställd (tkr) 426 447 440 433
Resultat/anställd (tkr) 25 25 29 32
Lön/anställd (tkr) 347 351 337 316

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 20 006 21 918 19 797 19 497
Arbetskraftskostnad -16 289 -17 222 -15 183 -14 217
Avskrivningar -150 -113 -183 -168
Andra rörelsekostnader -1 748 -2 955 -2 467 -2 404
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 495 1 607 1 168 799
Övriga rörelsekostnader -2 125 -2 010 -1 832 -2 054
Rörelseresultat 1 189 1 225 1 300 1 453
Ränteintäkter 7 7 3 1
Räntekostnader -4 -6 -2 -20
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 3 1 1 -19
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 192 1 226 1 301 1 434
Skatt -285 -288 -299 -350
Årets resultat 907 938 1 002 1 084
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 907 938 1 002 1 084
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -83 -209 -120 -185
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -23 -59 -34 -52
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 340 373 375 354
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 340 373 375 354
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 340 373 375 354
Varulager 56 88 52 33
Kundfordringar 2 205 3 225 2 952 2 992
Övriga omsättningstillgångar 931 1 705 1 540 1 457
Summa operativa omsättningstillgångar 3 192 5 018 4 544 4 482
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 396 1 977 2 338 4 032
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 819 1 547 1 207 193
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 215 3 524 3 545 4 225
Summa tillgångar 7 747 8 915 8 464 9 061

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 518 1 194 1 464 2 082
EK-andel av obeskattade reserver 1 806 1 723 1 515 1 394
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 3 324 2 917 2 979 3 476

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 512
Summa finansiella skulder 0 0 0 512

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 510 486 427 393
Leverantörsskulder 330 592 555 646
Övriga kortfristiga skulder 3 584 4 920 4 502 4 034
Summa operativa skulder 4 424 5 998 5 484 5 073

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 748 8 915 8 463 9 061
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.9 5.6 6.6 7.5
Avkastning på eget kapital % 29.1 31.8 31.1 34.0
Soliditet % 42.9 32.7 35.2 38.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 14.7
Kassalikviditet % 127.0 118.0 113.0 89.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.07 0.06 0.01
Räntetäckningsgrad % 299 205.33 651.5 72.7
Omsättning per anställd (tkr) 426 447 440 433
Rörelseresultat per anställd (tkr) 25 25 29 32
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 347 351 337 316

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 328
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 328 5 609
Värdeförändring (%) 10.0 415 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -9.0 785 5 609
Rörelsemarginal (%) 5.9 433 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 29.1 367 5 609
Soliditet (%) 42.9 392 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 426 909 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 25 679 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 347 827 5 609
Nettoomsättning (tkr) 20 006 300 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 189 318 5 609
Antal anställda 47 67 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Meritum i Sverige AB har minskat omsättningen senaste året med -9.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 300 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Meritum i Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 433 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Meritum i Sverige AB har under det senaste året 47 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 67 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Meritum i Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 42.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 37%. Företaget är under jämförelseåret det 392 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Meritum i Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolagets verksamhet skall vara lokalvård.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se