>

Hagbloms Marint Måleri AB

Org.nr:

556680-0362

Adress:

Box 812

Postnummer:

391 28 Kalmar

Telefon:

0480-442828
Visa allt om Hagbloms Marint Måleri AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 3 6 6 3
Nettoomsättning (tkr) 6 702 6 810 7 022 3 382
Rörelseresultat (tkr) 398 673 628 340
Årets resultat (tkr) 5 19 17 272
Summa eget kapital (tkr) 309 304 285 284
Rörelsemarginal % 5.9 9.9 8.9 10.1
Avk. eget kapital % 119.1 220.4 218.8 104.7
Soliditet % 18.6 10.3 11.2 16.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 234 1 135 1 170 1 127
Resultat/anställd (tkr) 133 112 105 113
Lön/anställd (tkr) 612 589 489 472

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 6 702 6 810 7 022 3 382
Arbetskraftskostnad -1 836 -3 531 -2 933 -1 417
Avskrivningar -31 -31 -31 -37
Andra rörelsekostnader -2 726 -109 -201 -82
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 4 32 0
Övriga rörelsekostnader -1 711 -2 470 -3 261 -1 506
Rörelseresultat 398 673 628 340
Ränteintäkter 11 13 8 15
Räntekostnader -41 -29 -12 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -30 -16 -4 15
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 368 657 624 355
Skatt -3 -8 -2 -80
Årets resultat 365 649 622 275
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 365 649 622 275
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 15 -3
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 4 -1
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 31 63 116
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 31 63 116
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 31 63 116
Varulager 0 0 0 7
Kundfordringar 1 126 2 414 1 468 917
Övriga omsättningstillgångar 219 135 602 166
Summa operativa omsättningstillgångar 1 345 2 549 2 070 1 090
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 312 359 422 502
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 312 359 422 502
Summa tillgångar 1 657 2 939 2 555 1 708

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 309 304 285 269
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 15
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 309 304 285 284

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 735 1 316 1 265 274
Summa finansiella skulder 735 1 316 1 265 274

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 4
Leverantörsskulder 189 26 29 21
Övriga kortfristiga skulder 424 1 293 975 1 125
Summa operativa skulder 613 1 319 1 004 1 150

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 1 657 2 939 2 554 1 708
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 5.9 9.9 8.9 10.1
Avkastning på eget kapital % 119.1 220.4 218.8 104.7
Soliditet % 18.6 10.3 11.2 16.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 237.9 432.9 443.9 96.5
Kassalikviditet % 123.0 110.0 110.0 112.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.05 0.06 0.15
Räntetäckningsgrad % 9.98 23.66 53 -
Omsättning per anställd (tkr) 2 234 1 135 1 170 1 127
Rörelseresultat per anställd (tkr) 133 112 105 113
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 612 589 489 472

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 650
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 650 5 609
Värdeförändring (%) 71.0 118 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -2.0 678 5 609
Rörelsemarginal (%) 5.9 432 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 119.1 41 5 609
Soliditet (%) 18.6 747 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 234 242 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 133 321 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 612 172 5 609
Nettoomsättning (tkr) 6 702 655 5 609
Rörelseresultat (tkr) 398 576 5 609
Antal anställda 3 868 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Hagbloms Marint Måleri AB har minskat omsättningen senaste året med -2.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 655 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Hagbloms Marint Måleri AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 432 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Hagbloms Marint Måleri AB har under det senaste året 3 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 7. Företaget är under jämförelseåret den 868 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Hagbloms Marint Måleri AB har under det senaste året en soliditet på 18.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 747 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Hagbloms Marint Måleri AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva måleriverksamhet även som idka annan därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se