>

MP Cargo AB

Org.nr:

556672-6120

Adress:

Lörbyvägen 353-8

Postnummer:

294 94 Sölvesborg

Telefon:

070-9763033
Visa allt om MP Cargo AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 34 30 30 30
Nettoomsättning (tkr) 52 578 44 871 41 229 38 511
Rörelseresultat (tkr) 1 541 1 177 2 015 1 522
Årets resultat (tkr) 12 668 314 747
Summa eget kapital (tkr) 8 468 7 918 7 619 6 470
Rörelsemarginal % 2.9 2.6 4.9 4.0
Avk. eget kapital % 11.6 9.0 19.2 15.8
Soliditet % 22.6 27.9 26.0 28.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 546 1 496 1 374 1 284
Resultat/anställd (tkr) 45 39 67 51
Lön/anställd (tkr) 637 598 514 501

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 52 578 44 871 41 229 38 511
Arbetskraftskostnad -21 651 -17 926 -15 416 -15 016
Avskrivningar -6 366 -6 078 -5 051 -4 124
Andra rörelsekostnader 0 0 -570 -417
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 536 167 390 51
Övriga rörelsekostnader -23 556 -19 857 -18 567 -17 483
Rörelseresultat 1 541 1 177 2 015 1 522
Ränteintäkter 0 0 15 12
Räntekostnader -306 -264 -274 -289
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -306 -264 -259 -277
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 235 913 1 756 1 245
Skatt -286 -214 -407 -281
Årets resultat 949 699 1 349 964
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 949 699 1 349 964
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -938 -31 -1 034 -217
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -264 -9 -292 -61
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 978 809 307 327
Maskiner och inventarier 26 895 20 401 20 540 15 038
Övriga materiella anläggningstillgångar 50 49 49 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 923 21 259 20 896 15 365
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 27 923 21 259 20 896 15 365
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 4 218 2 769 5 314 5 118
Övriga omsättningstillgångar 2 928 2 885 268 341
Summa operativa omsättningstillgångar 7 146 5 654 5 582 5 459
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 2 373 1 491 2 858 1 958
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 2 373 1 491 2 858 1 958
Summa tillgångar 37 442 28 404 29 336 22 782

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 531 1 919 1 651 1 536
EK-andel av obeskattade reserver 6 937 5 999 5 968 4 934
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 468 7 918 7 619 6 470

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 16 322 9 262 9 758 6 178
Externa finansiella skulder, kortfristiga 5 043 4 263 3 784 2 761
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 21 365 13 525 13 542 8 939

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 956 1 692 1 684 1 393
Leverantörsskulder 1 726 1 739 2 091 2 060
Övriga kortfristiga skulder 3 926 3 530 4 400 3 921
Summa operativa skulder 7 608 6 961 8 175 7 374

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 37 441 28 404 29 336 22 782
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.9 2.6 4.9 4.0
Avkastning på eget kapital % 11.6 9.0 19.2 15.8
Soliditet % 22.6 27.9 26.0 28.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 252.3 170.8 177.7 138.2
Kassalikviditet % 89.0 75.0 82.0 85.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.03 0.07 0.05
Räntetäckningsgrad % 5.04 4.46 7.41 5.31
Omsättning per anställd (tkr) 1 546 1 496 1 374 1 284
Rörelseresultat per anställd (tkr) 45 39 67 51
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 637 598 514 501

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 262
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 262 5 609
Värdeförändring (%) 6.0 463 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 17.0 237 5 609
Rörelsemarginal (%) 2.9 614 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 11.6 602 5 609
Soliditet (%) 22.6 702 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 546 427 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 45 609 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 637 138 5 609
Nettoomsättning (tkr) 52 578 131 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 541 261 5 609
Antal anställda 34 104 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

MP Cargo AB har ökat omsättningen senaste året med 17.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 131 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

MP Cargo AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 614 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

MP Cargo AB har under det senaste året 34 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 24. Företaget är under jämförelseåret den 104 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

MP Cargo AB har under det senaste året en soliditet på 22.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 34%. Företaget är under jämförelseåret det 702 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

MP Cargo AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva åkeri samt avsyning företrädesvis av fordonskomponenter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se