>

Softhouse Consulting Sydost AB

Org.nr:

556665-4132

Adress:

Stormgatan 14

Postnummer:

211 20 Malmö

Telefon:

0455-618700
Visa allt om Softhouse Consulting Sydost AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 64 55 49 52
Nettoomsättning (tkr) 107 771 102 626 90 789 93 221
Rörelseresultat (tkr) 9 153 5 193 5 964 7 722
Årets resultat (tkr) 6 875 2 323 2 575 8 791
Summa eget kapital (tkr) 8 333 5 241 6 978 13 571
Rörelsemarginal % 8.5 5.1 6.6 8.3
Avk. eget kapital % 110.4 79.6 50.8 55.4
Soliditet % 20.5 14.3 22.1 34.7
Omsättning/anställd (tkr) 1 684 1 866 1 853 1 793
Resultat/anställd (tkr) 143 94 122 149
Lön/anställd (tkr) 663 673 727 822

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 107 771 102 626 90 789 93 221
Arbetskraftskostnad -42 412 -37 008 -35 613 -42 741
Avskrivningar -100 -86 -71 -124
Andra rörelsekostnader -48 538 -53 799 -43 082 -37 642
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -7 568 -6 540 -6 059 -4 992
Rörelseresultat 9 153 5 193 5 964 7 722
Ränteintäkter 3 2 1 12
Räntekostnader 0 -11 0 -54
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 3 -9 1 -42
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 9 156 5 184 5 965 7 680
Skatt -1 664 -320 -745 -1 795
Årets resultat 7 492 4 864 5 221 5 886
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 7 492 4 864 5 221 5 886
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 1 482 1 560 254 2 906
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 418 440 72 820
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 183 323 276 814
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 183 323 276 814
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 183 323 276 814
Varulager 237 0 0 110
Kundfordringar 32 471 32 318 24 127 24 532
Övriga omsättningstillgångar 1 609 2 484 359 401
Summa operativa omsättningstillgångar 34 317 34 802 24 486 25 043
Fordringar på koncern- och intresseföretag 54 180 78 3 055
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 6 085 1 415 6 763 10 194
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 139 1 595 6 841 13 249
Summa tillgångar 40 639 36 720 31 603 39 106

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 7 093 2 519 2 696 9 035
EK-andel av obeskattade reserver 1 240 2 722 4 282 4 536
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 8 333 5 241 6 978 13 571

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 16 378 13 094 10 084 9 932
Summa finansiella skulder 16 378 13 094 10 084 9 932

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 350 768 1 208 1 279
Leverantörsskulder 2 526 6 935 2 885 1 741
Övriga kortfristiga skulder 13 051 10 683 10 448 12 584
Summa operativa skulder 15 927 18 386 14 541 15 604

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 40 638 36 721 31 603 39 107
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.5 5.1 6.6 8.3
Avkastning på eget kapital % 110.4 79.6 50.8 55.4
Soliditet % 20.5 14.3 22.1 34.7
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 196.5 249.8 144.5 73.2
Kassalikviditet % 126.0 118.0 133.0 145.0
Likviditetsberedskap % 0.06 0.01 0.07 0.11
Räntetäckningsgrad % - 472.27 - 143.22
Omsättning per anställd (tkr) 1 684 1 866 1 853 1 793
Rörelseresultat per anställd (tkr) 143 94 122 149
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 663 673 727 822

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 115
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 115 5 609
Värdeförändring (%) 72.0 114 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 5.0 449 5 609
Rörelsemarginal (%) 8.5 312 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 110.4 45 5 609
Soliditet (%) 20.5 726 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 684 375 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 143 300 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 663 125 5 609
Nettoomsättning (tkr) 107 771 72 5 609
Rörelseresultat (tkr) 9 153 53 5 609
Antal anställda 64 42 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Softhouse Consulting Sydost AB har ökat omsättningen senaste året med 5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 72 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Softhouse Consulting Sydost AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 312 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Softhouse Consulting Sydost AB har under det senaste året 64 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 63. Företaget är under jämförelseåret den 42 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Softhouse Consulting Sydost AB har under det senaste året en soliditet på 20.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 27%. Företaget är under jämförelseåret det 726 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Softhouse Consulting Sydost AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva konsulttjänster inom mjukvaruområdet jämte därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se