>

Asfaltbolaget Sverige AB

Org.nr:

556654-9944

Adress:

Box 6060

Postnummer:

371 06 Karlskrona

Telefon:

0455-80430
Visa allt om Asfaltbolaget Sverige AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Antal anställda 82 85 64 70
Nettoomsättning (tkr) 314 770 245 652 198 085 227 481
Rörelseresultat (tkr) 19 642 12 099 5 948 6 567
Årets resultat (tkr) 7 725 7 127 2 447 3 111
Summa eget kapital (tkr) 27 533 18 628 11 119 8 916
Rörelsemarginal % 6.2 4.9 3.0 2.9
Avk. eget kapital % 64.6 61.7 43.0 55.8
Soliditet % 30.3 32.7 28.3 23.5
Omsättning/anställd (tkr) 3 839 2 890 3 095 3 250
Resultat/anställd (tkr) 240 142 93 94
Lön/anställd (tkr) 596 591 659 573

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Nettoomsättning 314 770 245 652 198 085 227 481
Arbetskraftskostnad -48 852 -50 204 -42 169 -40 088
Avskrivningar -4 090 -3 515 -3 269 -3 917
Andra rörelsekostnader -220 604 -164 504 -133 095 -165 336
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 624 1 141 1 285 1 927
Övriga rörelsekostnader -23 206 -16 471 -14 889 -13 500
Rörelseresultat 19 642 12 099 5 948 6 567
Ränteintäkter 13 1 2 8
Räntekostnader -356 -224 -317 -331
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -343 -223 -315 -323
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 19 299 11 876 5 633 6 244
Skatt -4 394 -2 703 -1 330 -1 459
Årets resultat 14 905 9 173 4 303 4 785
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 14 905 9 173 4 303 4 785
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -7 181 -2 046 -1 857 -1 675
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -2 025 -577 -524 -472
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 30 524 9 501 8 429 9 594
Övriga materiella anläggningstillgångar 1 093 488 519 550
Summa materiella anläggningstillgångar 31 617 9 989 8 948 10 144
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 31 617 9 989 8 948 10 144
Varulager 569 6 027 4 464 8 851
Kundfordringar 21 177 18 526 15 188 11 888
Övriga omsättningstillgångar 9 913 11 450 1 164 1 042
Summa operativa omsättningstillgångar 31 659 36 003 20 816 21 781
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 27 737 10 920 9 511 5 971
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 27 737 10 920 9 511 5 971
Summa tillgångar 91 013 56 912 39 275 37 896

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 13 156 11 431 5 969 5 623
EK-andel av obeskattade reserver 14 377 7 197 5 150 3 293
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 27 533 18 628 11 119 8 916

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 19 380 1 909 1 807 3 157
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 929 3 196 2 624 2 279
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 22 309 5 105 4 431 5 436

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 055 2 030 1 453 929
Leverantörsskulder 1 334 9 012 6 551 5 806
Övriga kortfristiga skulder 35 782 22 137 15 721 16 809
Summa operativa skulder 41 171 33 179 23 725 23 544

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 91 013 56 912 39 275 37 896
Nyckeltal i genomsnitt 2018-02 2017-02 2016-02 2015-02
Rörelsemarginal % 6.2 4.9 3.0 2.9
Avkastning på eget kapital % 64.6 61.7 43.0 55.8
Soliditet % 30.3 32.7 28.3 23.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 81.0 27.4 39.8 61.0
Kassalikviditet % 147.0 119.0 104.0 76.0
Likviditetsberedskap % 0.09 0.04 0.05 0.03
Räntetäckningsgrad % 55.21 54.02 18.77 19.86
Omsättning per anställd (tkr) 3 839 2 890 3 095 3 250
Rörelseresultat per anställd (tkr) 240 142 93 94
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 596 591 659 573

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 70
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 70 5 612
Värdeförändring (%) 66.0 129 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 24.0 160 5 612
Rörelsemarginal (%) 4.9 486 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 61.7 142 5 612
Soliditet (%) 32.7 560 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 890 159 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 142 301 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 591 202 5 612
Nettoomsättning (tkr) 245 652 23 5 612
Rörelseresultat (tkr) 12 099 41 5 612
Antal anställda 85 25 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Asfaltbolaget Sverige AB har ökat omsättningen senaste året med 28.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 23%. Företaget är under jämförelseåret det 23 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Asfaltbolaget Sverige AB har det senaste året en rörelsemarginal på 6.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 486 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Asfaltbolaget Sverige AB har under det senaste året 82 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 46. Företaget är under jämförelseåret den 25 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Asfaltbolaget Sverige AB har under det senaste året en soliditet på 30.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det 560 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Asfaltbolaget Sverige AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Aktiebolaget skall bedriva försäljning och arbete inom bygg- mark- och asfaltentreprenader, skoglig verksamhet samt förvalt- ning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se