>

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB

Org.nr:

556636-1928

Adress:

Box 1283

Postnummer:

791 12 Falun

Telefon:

023-48100
Visa allt om Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 17 19 20 19
Nettoomsättning (tkr) 24 705 33 176 25 228 24 053
Rörelseresultat (tkr) 7 318 13 905 5 457 5 637
Årets resultat (tkr) 5 627 12 374 4 111 4 291
Summa eget kapital (tkr) 13 139 12 722 4 458 4 637
Rörelsemarginal % 29.6 41.9 21.6 23.4
Avk. eget kapital % 43.5 144.1 90.4 96.8
Soliditet % 55.2 46.9 16.4 23.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 453 1 746 1 261 1 266
Resultat/anställd (tkr) 430 732 273 297
Lön/anställd (tkr) 705 727 667 661

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 24 705 33 176 25 228 24 053
Arbetskraftskostnad -11 991 -13 813 -13 343 -12 559
Avskrivningar -136 -134 -62 -62
Andra rörelsekostnader -1 0 -939 -761
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 82 -30
Övriga rörelseintäkter 278 247 184 371
Övriga rörelsekostnader -5 537 -5 571 -5 693 -5 375
Rörelseresultat 7 318 13 905 5 457 5 637
Ränteintäkter 3 35 1 7
Räntekostnader -77 -52 -139 -87
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -74 -17 -138 -80
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 244 13 888 5 319 5 557
Skatt -1 616 -1 514 -1 207 -1 266
Årets resultat 5 628 12 374 4 112 4 291
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 628 12 374 4 112 4 291
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 475 539 481 253
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 475 539 481 253
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 475 539 481 253
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 3 958 4 658 6 181 4 753
Övriga omsättningstillgångar 15 629 19 048 854 970
Summa operativa omsättningstillgångar 19 587 23 706 7 035 5 723
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 749 2 890 19 666 13 805
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 749 2 890 19 666 13 805
Summa tillgångar 23 811 27 135 27 182 19 781

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 13 139 12 722 4 458 4 637
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 13 139 12 722 4 458 4 637

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 278 239 399 215
Övriga kortfristiga skulder 10 393 14 174 22 325 14 929
Summa operativa skulder 10 671 14 413 22 724 15 144

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 23 810 27 135 27 182 19 781
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 29.6 41.9 21.6 23.4
Avkastning på eget kapital % 43.5 144.1 90.4 96.8
Soliditet % 55.2 46.9 16.4 23.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 219.0 185.0 118.0 129.0
Likviditetsberedskap % 0.15 0.09 0.78 0.57
Räntetäckningsgrad % 95.08 268.08 39.27 64.87
Omsättning per anställd (tkr) 1 453 1 746 1 261 1 266
Rörelseresultat per anställd (tkr) 430 732 273 297
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 705 727 667 661

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 124
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 124 13 006
Värdeförändring (%) -10.0 1 514 13 006
Tillväxt i omsättning (%) -26.0 2 047 13 006
Rörelsemarginal (%) 29.6 59 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 43.5 488 13 006
Soliditet (%) 55.2 534 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 453 1 067 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 430 158 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 705 167 13 006
Nettoomsättning (tkr) 24 705 578 13 006
Rörelseresultat (tkr) 7 318 155 13 006
Antal anställda 17 485 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har minskat omsättningen senaste året med -26.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 578 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har det senaste året en rörelsemarginal på 29.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 59 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har under det senaste året 17 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 485 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har under det senaste året en soliditet på 55.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 534 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se