>

City Network Hosting AB

Org.nr:

556630-7806

Adress:

Borgmästaregatan 18

Postnummer:

371 34 Karlskrona

Telefon:

08-40009000
Visa allt om City Network Hosting AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 34 34 29 26
Nettoomsättning (tkr) 69 878 66 883 46 562 34 999
Rörelseresultat (tkr) 13 423 849 1 123 1 246
Årets resultat (tkr) 7 351 447 738 609
Summa eget kapital (tkr) 13 157 3 075 2 746 2 007
Rörelsemarginal % 19.2 1.3 2.4 3.6
Avk. eget kapital % 124.2 15.3 31.1 48.6
Soliditet % 41.2 13.5 17.3 14.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 055 1 967 1 606 1 346
Resultat/anställd (tkr) 395 25 39 48
Lön/anställd (tkr) 574 527 491 389

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 69 878 66 883 46 562 34 999
Arbetskraftskostnad -19 517 -17 928 -14 250 -10 119
Avskrivningar -2 500 -1 812 -1 124 -1 023
Andra rörelsekostnader 1 -1 -327 -152
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -473 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 18 281 350 639 620
Övriga rörelsekostnader -52 247 -46 643 -30 377 -23 079
Rörelseresultat 13 423 849 1 123 1 246
Ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader -226 -252 -160 -163
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -226 -252 -160 -163
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 13 197 597 963 1 083
Skatt -3 116 -151 -225 -251
Årets resultat 10 081 446 738 832
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 10 081 446 738 832
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 730 0 0 -222
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -770 0 0 -63
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 233 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 932 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 1 165 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 519 2 730 3 361 3 362
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 519 2 730 3 361 3 362
Andelar i koncern- och intresseföretag 214 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 733 3 895 3 361 3 362
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 6 457 5 264 4 354 4 918
Övriga omsättningstillgångar 8 734 8 318 6 707 4 372
Summa operativa omsättningstillgångar 15 191 13 582 11 061 9 290
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 080 1 100 700 0
Övriga externa finansiella tillgångar 57 57 57 57
Likvida medel 12 877 4 106 681 1 070
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 15 014 5 263 1 438 1 127
Summa tillgångar 31 938 22 740 15 860 13 779

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 10 205 2 853 2 524 1 785
EK-andel av obeskattade reserver 2 952 222 222 222
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 13 157 3 075 2 746 2 007

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 2 362 3 176 1 133 1 740
Externa finansiella skulder, kortfristiga 913 958 590 525
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 3 275 4 134 1 723 2 265

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 833 188 63 63
Leverantörsskulder 5 291 5 225 4 874 3 357
Övriga kortfristiga skulder 9 382 10 117 6 454 6 087
Summa operativa skulder 15 506 15 530 11 391 9 507

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 31 938 22 739 15 860 13 779
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 19.2 1.3 2.4 3.6
Avkastning på eget kapital % 124.2 15.3 31.1 48.6
Soliditet % 41.2 13.5 17.3 14.6
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 24.9 134.4 62.7 112.8
Kassalikviditet % 180.0 109.0 99.0 104.0
Likviditetsberedskap % 0.18 0.06 0.01 0.03
Räntetäckningsgrad % 59.39 3.37 7.02 7.64
Omsättning per anställd (tkr) 2 055 1 967 1 606 1 346
Rörelseresultat per anställd (tkr) 395 25 39 48
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574 527 491 389

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 98
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 98 5 609
Värdeförändring (%) 432.0 12 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 479 5 609
Rörelsemarginal (%) 19.2 87 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 124.2 37 5 609
Soliditet (%) 41.2 417 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 055 271 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 395 84 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 574 241 5 609
Nettoomsättning (tkr) 69 878 96 5 609
Rörelseresultat (tkr) 13 423 34 5 609
Antal anställda 34 103 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

City Network Hosting AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 96 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

City Network Hosting AB har det senaste året en rörelsemarginal på 19.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 87 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

City Network Hosting AB har under det senaste året 34 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 27. Företaget är under jämförelseåret den 103 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

City Network Hosting AB har under det senaste året en soliditet på 41.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 417 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

City Network Hosting AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall internationell webb-hotellsverksamhet i olika former, att erbjuda webbservice-tjänster och utveckla webbtjänster, vara återförsäljare av hård- och mjukvara, dessutom skall bolaget bedriva utveckling, drift, övervakning, underhålloch support av främst IT-utrustning och IT-applikationer, ävensom försäljning av SMS-kapacitet och signaleringskapacitet, samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se