>

EC Utbildning AB

Org.nr:

556626-4387

Adress:

Östra Kanalgatan 5

Postnummer:

211 41 Malmö

Telefon:

08-41025100
Visa allt om EC Utbildning AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Antal anställda 25 22 16 18
Nettoomsättning (tkr) 59 512 62 602 56 474 55 446
Rörelseresultat (tkr) 10 026 11 535 15 668 14 150
Årets resultat (tkr) 0 0 0 8
Summa eget kapital (tkr) 4 644 4 940 4 940 4 940
Rörelsemarginal % 16.8 18.4 27.7 25.5
Avk. eget kapital % -6.2 233.6 317.3 149.1
Soliditet % 22.5 13.5 14.4 16.8
Omsättning/anställd (tkr) 2 380 2 846 3 530 3 080
Resultat/anställd (tkr) 401 524 979 524
Lön/anställd (tkr) 678 665 780 653

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Nettoomsättning 59 512 62 602 56 474 55 446
Arbetskraftskostnad -16 952 -14 635 -12 477 -17 643
Avskrivningar -20 -10 -300 -1 275
Andra rörelsekostnader -3 425 -7 381 -1 -3 538
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 7 347 4 878 0 0
Övriga rörelsekostnader -36 436 -33 919 -28 028 -18 840
Rörelseresultat 10 026 11 535 15 668 14 150
Ränteintäkter 4 8 10 11
Räntekostnader -3 -4 -1 -5
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 1 4 9 6
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 10 027 11 539 15 677 14 156
Skatt -10 323 0 0 -3 113
Årets resultat -296 11 539 15 677 11 043
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -296 11 539 15 677 11 043
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 296 0 0 -11 036
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 83 0 0 -3 113
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 191
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 191
Byggnader och mark 0 0 0 105
Maskiner och inventarier 30 50 0 4
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 30 50 0 109
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 30 50 0 300
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 2 163 2 758 405 1 806
Övriga omsättningstillgångar 1 930 1 793 8 122 5 058
Summa operativa omsättningstillgångar 4 093 4 551 8 527 6 864
Fordringar på koncern- och intresseföretag 16 474 32 103 25 694 22 287
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 16 474 32 103 25 694 22 287
Summa tillgångar 20 597 36 704 34 221 29 451

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 288 4 288 4 288 4 288
EK-andel av obeskattade reserver 356 652 652 652
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 4 644 4 940 4 940 4 940

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 10 927 22 725 25 232 20 216
Summa finansiella skulder 10 927 22 725 25 232 20 216

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 101 184 184 184
Leverantörsskulder 990 548 807 1 351
Övriga kortfristiga skulder 3 935 8 306 3 058 2 759
Summa operativa skulder 5 026 9 038 4 049 4 294

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 20 597 36 703 34 221 29 450
Nyckeltal i genomsnitt 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06
Rörelsemarginal % 16.8 18.4 27.7 25.5
Avkastning på eget kapital % -6.2 233.6 317.3 149.1
Soliditet % 22.5 13.5 14.4 16.8
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 235.3 460.0 510.8 409.2
Kassalikviditet % 26.0 14.0 29.0 28.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 3 343.33 2 885.75 15 678 2 832.2
Omsättning per anställd (tkr) 2 380 2 846 3 530 2 054
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 524 979 524
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 678 665 780 653

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 122
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 122 5 612
Värdeförändring (%) 0.0 563 5 612
Tillväxt i omsättning (%) -5.0 730 5 612
Rörelsemarginal (%) 16.8 113 5 612
Avkastning på eget kapital (%) -6.2 819 5 612
Soliditet (%) 22.5 706 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 380 214 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 401 83 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 678 110 5 612
Nettoomsättning (tkr) 59 512 118 5 612
Rörelseresultat (tkr) 10 026 49 5 612
Antal anställda 25 144 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

EC Utbildning AB har minskat omsättningen senaste året med -5.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 118 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

EC Utbildning AB har det senaste året en rörelsemarginal på 16.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 113 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

EC Utbildning AB har under det senaste året 25 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50. Företaget är under jämförelseåret den 144 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

EC Utbildning AB har under det senaste året en soliditet på 22.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 706 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

EC Utbildning AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva högskole-, gymnasie-, arbetsmarknads- och personalutbildning med inriktning mot IT ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se