>

Apelgårdens HVB i Blekinge AB

Org.nr:

556622-7939

Adress:

Handelsvägen 8

Postnummer:

370 24 Nättraby

Telefon:

0457-31410
Visa allt om Apelgårdens HVB i Blekinge AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 43 27 18 14
Nettoomsättning (tkr) 50 689 30 970 18 879 15 614
Rörelseresultat (tkr) 6 070 3 407 640 1 977
Årets resultat (tkr) 3 318 1 846 224 1 250
Summa eget kapital (tkr) 6 539 4 168 1 714 1 420
Rörelsemarginal % 12.0 11.0 3.4 12.7
Avk. eget kapital % 81.6 83.5 18.8 180.9
Soliditet % 38.6 36.1 17.9 17.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 179 1 147 1 049 1 115
Resultat/anställd (tkr) 141 126 36 141
Lön/anställd (tkr) 650 576 560 564

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 50 689 30 970 18 879 15 614
Arbetskraftskostnad -27 957 -15 541 -10 085 -7 897
Avskrivningar -900 -809 -550 -247
Andra rörelsekostnader -5 109 -4 872 -3 957 -2 939
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 024 641 418 750
Övriga rörelsekostnader -11 677 -6 982 -4 065 -3 304
Rörelseresultat 6 070 3 407 640 1 977
Ränteintäkter 32 2 0 1
Räntekostnader -493 -258 -260 -97
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -461 -256 -260 -96
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 609 3 151 380 1 881
Skatt -1 238 -697 -86 -341
Årets resultat 4 371 2 454 294 1 540
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 371 2 454 294 1 540
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 053 -608 -70 -289
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -297 -172 -20 -81
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 9 026 5 922 6 027 3 216
Maskiner och inventarier 2 452 2 972 2 400 1 440
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 478 8 894 8 427 4 656
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 11 478 8 894 8 427 4 656
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 320 320 320 2 681
Övriga omsättningstillgångar 214 71 171 793
Summa operativa omsättningstillgångar 534 391 491 3 474
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 333 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 2 475 2 184 584 0
Likvida medel 120 67 48 38
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 4 928 2 251 632 38
Summa tillgångar 16 940 11 536 9 550 8 168

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 4 519 3 201 1 355 1 131
EK-andel av obeskattade reserver 2 020 967 359 289
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 6 539 4 168 1 714 1 420

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 6 405 3 796 4 916 2 609
Externa finansiella skulder, kortfristiga 313 1 569 1 201 640
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 6 718 5 365 6 117 3 249

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 665 273 101 81
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 019 1 730 1 619 3 418
Summa operativa skulder 3 684 2 003 1 720 3 499

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 16 941 11 536 9 551 8 168
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 12.0 11.0 3.4 12.7
Avkastning på eget kapital % 81.6 83.5 18.8 180.9
Soliditet % 38.6 36.1 17.9 17.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 102.7 128.7 356.9 228.9
Kassalikviditet % 20.0 14.0 19.0 87.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 12.38 13.21 2.46 20.39
Omsättning per anställd (tkr) 1 179 1 147 1 049 1 115
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 126 36 141
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 650 576 560 564

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 143
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 143 5 612
Värdeförändring (%) 40.0 205 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 64.0 31 5 612
Rörelsemarginal (%) 12.0 196 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 81.6 87 5 612
Soliditet (%) 38.6 465 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 179 621 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 141 304 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 650 130 5 612
Nettoomsättning (tkr) 50 689 138 5 612
Rörelseresultat (tkr) 6 070 79 5 612
Antal anställda 43 79 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har ökat omsättningen senaste året med 64.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 138 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har det senaste året en rörelsemarginal på 12.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 8%. Företaget har under jämförelseåret den 196 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har under det senaste året 43 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 50. Företaget är under jämförelseåret den 79 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har under det senaste året en soliditet på 38.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 32%. Företaget är under jämförelseåret det 465 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Apelgårdens HVB i Blekinge AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva enskilt hem för vård och boende, äga och förvalta fast egendom jämte värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se