>

Appelli Advokater AB

Org.nr:

556620-1876

Adress:

Box 1305

Postnummer:

791 13 Falun

Telefon:

023-14460
Visa allt om Appelli Advokater AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 15 16 16 15
Nettoomsättning (tkr) 23 172 39 803 23 554 22 238
Rörelseresultat (tkr) 3 662 19 580 5 298 4 107
Årets resultat (tkr) 2 805 15 220 4 069 3 144
Summa eget kapital (tkr) 13 291 15 349 4 266 3 397
Rörelsemarginal % 15.8 49.2 22.5 18.5
Avk. eget kapital % 19.6 155.2 106.2 82.8
Soliditet % 67.8 69.1 66.0 65.0
Omsättning/anställd (tkr) 1 545 2 488 1 472 1 483
Resultat/anställd (tkr) 244 1 224 331 274
Lön/anställd (tkr) 957 934 829 864

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 23 172 39 803 23 554 22 238
Arbetskraftskostnad -14 357 -14 950 -13 263 -12 956
Avskrivningar -12 -12 -21 -30
Andra rörelsekostnader 1 -517 -462 -445
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 25 453 52
Övriga rörelsekostnader -5 143 -4 769 -4 963 -4 752
Rörelseresultat 3 662 19 580 5 298 4 107
Ränteintäkter 5 3 5 9
Räntekostnader -1 -5 -15 -39
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 4 -2 -10 -30
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 666 19 578 5 288 4 077
Skatt -860 -4 357 -1 220 -932
Årets resultat 2 806 15 221 4 068 3 145
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 806 15 221 4 068 3 145
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 242 222 247 268
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 242 222 247 268
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 242 222 247 268
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 5 444 4 143 4 854 3 545
Övriga omsättningstillgångar 12 653 14 378 664 564
Summa operativa omsättningstillgångar 18 097 18 521 5 518 4 109
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 6 47 54 17
Likvida medel 1 250 3 420 646 835
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 256 3 467 700 852
Summa tillgångar 19 595 22 210 6 465 5 229

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 13 291 15 349 4 266 3 397
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 13 291 15 349 4 266 3 397

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 624 2 884 0 0
Leverantörsskulder 202 162 229 136
Övriga kortfristiga skulder 3 478 3 815 1 971 1 696
Summa operativa skulder 6 304 6 861 2 200 1 832

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 19 595 22 210 6 466 5 229
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 15.8 49.2 22.5 18.5
Avkastning på eget kapital % 19.6 155.2 106.2 82.8
Soliditet % 67.8 69.1 66.0 65.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 526.0 552.0 280.0 270.0
Likviditetsberedskap % 0.05 0.09 0.03 0.04
Räntetäckningsgrad % 3 667 3 916.6 353.53 105.54
Omsättning per anställd (tkr) 1 545 2 488 1 472 1 483
Rörelseresultat per anställd (tkr) 244 1 224 331 274
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 957 934 829 864

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 125
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 125 13 006
Värdeförändring (%) -30.0 1 822 13 006
Tillväxt i omsättning (%) -42.0 2 103 13 006
Rörelsemarginal (%) 15.8 288 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 19.6 1 035 13 006
Soliditet (%) 67.8 274 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 545 969 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 244 338 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 957 28 13 006
Nettoomsättning (tkr) 23 172 613 13 006
Rörelseresultat (tkr) 3 662 259 13 006
Antal anställda 15 562 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Appelli Advokater AB har minskat omsättningen senaste året med -42.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 613 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Appelli Advokater AB har det senaste året en rörelsemarginal på 15.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%. Företaget har under jämförelseåret den 288 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Appelli Advokater AB har under det senaste året 15 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 562 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Appelli Advokater AB har under det senaste året en soliditet på 67.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 274 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Appelli Advokater AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva advokatrörelse.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se