>

G-klaven AB

Org.nr:

556603-3592

Adress:

Kallingevägen 9

Postnummer:

372 39 Ronneby

Telefon:

0457-15090

Moderbolag:

Visa allt om G-klaven AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 35 28 30 30
Nettoomsättning (tkr) 22 310 20 815 20 512 18 991
Rörelseresultat (tkr) 1 261 302 635 827
Årets resultat (tkr) 914 229 580 752
Summa eget kapital (tkr) 2 749 1 772 2 365 2 283
Rörelsemarginal % 5.7 1.5 3.1 4.4
Avk. eget kapital % 43.2 14.8 25.1 39.2
Soliditet % 36.3 26.5 35.7 36.4
Omsättning/anställd (tkr) 637 743 684 633
Resultat/anställd (tkr) 36 11 21 28
Lön/anställd (tkr) 419 487 434 414

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 22 310 20 815 20 512 18 991
Arbetskraftskostnad -14 661 -13 634 -13 024 -12 408
Avskrivningar -47 -17 -25 -32
Andra rörelsekostnader -2 034 -2 176 -2 002 -1 392
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 311 180 74 61
Övriga rörelsekostnader -4 618 -4 866 -4 900 -4 393
Rörelseresultat 1 261 302 635 827
Ränteintäkter 0 100 121 142
Räntekostnader -5 -5 -7 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -5 95 114 136
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 256 397 749 963
Skatt -279 -90 -166 -214
Årets resultat 977 307 583 749
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 977 307 583 749
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -63 -78 -2 4
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -18 -22 0 1
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 385 33 14 39
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 385 33 14 39
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 385 33 14 39
Varulager 71 73 73 94
Kundfordringar 52 35 80 32
Övriga omsättningstillgångar 761 3 560 4 936 4 335
Summa operativa omsättningstillgångar 884 3 668 5 089 4 461
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 086 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 3 210 2 988 1 519 1 767
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 6 296 2 988 1 519 1 767
Summa tillgångar 7 565 6 689 6 622 6 267

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 2 402 1 488 2 159 2 079
EK-andel av obeskattade reserver 347 284 206 204
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 749 1 772 2 365 2 283

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 98 80 58 58
Leverantörsskulder 295 425 351 306
Övriga kortfristiga skulder 4 423 4 412 3 848 3 620
Summa operativa skulder 4 816 4 917 4 257 3 984

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 7 565 6 689 6 622 6 267
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 5.7 1.5 3.1 4.4
Avkastning på eget kapital % 43.2 14.8 25.1 39.2
Soliditet % 36.3 26.5 35.7 36.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 85.0 136.0 156.0 156.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.14 0.07 0.09
Räntetäckningsgrad % 252.2 80.4 108 161.5
Omsättning per anställd (tkr) 637 743 684 633
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36 11 21 28
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 419 487 434 414

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 353
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 353 5 609
Värdeförändring (%) 59.0 144 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 401 5 609
Rörelsemarginal (%) 5.7 440 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 43.2 243 5 609
Soliditet (%) 36.3 503 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 637 869 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 36 647 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 419 694 5 609
Nettoomsättning (tkr) 22 310 267 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 261 301 5 609
Antal anställda 35 100 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

G-klaven AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 5%. Företaget är under jämförelseåret det 267 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

G-klaven AB har det senaste året en rörelsemarginal på 5.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 10%. Företaget har under jämförelseåret den 440 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

G-klaven AB har under det senaste året 35 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 10. Företaget är under jämförelseåret den 100 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

G-klaven AB har under det senaste året en soliditet på 36.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 46%. Företaget är under jämförelseåret det 503 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

G-klaven AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva förskola och skolverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se