>

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB

Org.nr:

556597-9209

Adress:

Box 5046

Postnummer:

791 05 Falun

Telefon:

023-58800
Visa allt om Rolf Ericson Bil i Dalarna AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 121 124 117 114
Nettoomsättning (tkr) 648 871 639 965 647 958 528 988
Rörelseresultat (tkr) 17 682 23 744 20 633 8 949
Årets resultat (tkr) 8 991 8 045 1 342 8 080
Summa eget kapital (tkr) 81 841 71 582 59 523 59 134
Rörelsemarginal % 2.7 3.7 3.2 1.7
Avk. eget kapital % 26.4 41.3 44.5 18.8
Soliditet % 51.5 49.1 45.8 56.3
Omsättning/anställd (tkr) 5 363 5 161 5 538 4 640
Resultat/anställd (tkr) 146 191 176 79
Lön/anställd (tkr) 507 507 489 474

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 648 871 639 965 647 958 528 988
Arbetskraftskostnad -61 384 -62 864 -57 200 -54 066
Avskrivningar -4 784 -3 875 -2 937 -3 015
Andra rörelsekostnader -519 117 -509 354 -530 204 -427 123
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -45 904 -40 128 -36 984 -35 835
Rörelseresultat 17 682 23 744 20 633 8 949
Ränteintäkter 6 747 6 237 5 531 5 010
Räntekostnader -1 524 -1 396 -1 438 -1 144
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 274 1 537 1 451 244
Finansnetto 5 497 6 378 5 544 4 110
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 23 179 30 122 26 177 13 059
Skatt -2 921 -3 062 212 -2 885
Årets resultat 20 259 27 060 26 389 10 174
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 20 259 27 060 26 389 10 174
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 268 -4 013 953 -2 094
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -358 -1 132 269 -591
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 23 932 22 023 12 748 13 412
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 932 22 023 12 748 13 412
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 23 932 22 023 12 748 13 412
Varulager 82 538 79 090 70 925 54 879
Kundfordringar 19 108 15 369 21 920 17 601
Övriga omsättningstillgångar 22 066 26 371 21 849 16 961
Summa operativa omsättningstillgångar 123 712 120 830 114 694 89 441
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 169
Övriga externa finansiella tillgångar 236 236 236 236
Likvida medel 11 040 2 673 2 292 1 773
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 276 2 909 2 528 2 178
Summa tillgångar 158 920 145 762 129 970 105 031

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 68 147 59 156 51 110 49 768
EK-andel av obeskattade reserver 13 694 12 426 8 413 9 366
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 81 841 71 582 59 523 59 134

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 5 628 3 947 4 426 4 867
Externa finansiella skulder, kortfristiga 480 480 480 480
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 11 923 27 343 25 940 0
Summa finansiella skulder 18 031 31 770 30 846 5 347

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 16 601 17 072 16 867 17 936
Leverantörsskulder 7 096 9 633 4 511 4 186
Övriga kortfristiga skulder 35 351 15 705 18 223 18 428
Summa operativa skulder 59 048 42 410 39 601 40 550

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 158 920 145 762 129 970 105 031
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 2.7 3.7 3.2 1.7
Avkastning på eget kapital % 26.4 41.3 44.5 18.8
Soliditet % 51.5 49.1 45.8 56.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 22.0 44.4 51.8 9.0
Kassalikviditet % 95.0 84.0 94.0 157.0
Likviditetsberedskap % 0.02 0 0 0
Räntetäckningsgrad % 16.21 22.58 19.2 12.42
Omsättning per anställd (tkr) 5 363 5 161 5 538 4 640
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 191 176 79
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 507 507 489 474

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 66
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 66 13 006
Värdeförändring (%) 16.0 785 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 1 324 13 006
Rörelsemarginal (%) 2.7 1 394 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 26.4 833 13 006
Soliditet (%) 51.5 641 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 363 100 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 146 656 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 507 920 13 006
Nettoomsättning (tkr) 648 871 21 13 006
Rörelseresultat (tkr) 17 682 66 13 006
Antal anställda 121 36 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 4%. Företaget är under jämförelseåret det 21 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 1 394 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har under det senaste året 121 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 122. Företaget är under jämförelseåret den 36 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har under det senaste året en soliditet på 51.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 641 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Rolf Ericson Bil i Dalarna AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av nya och begagnade motorfordon och husvagnar, verkstadsrörelse, försäljning av drivmedel och dagligvaror ävensom idka därmedförenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se