>

Dala Energi Fibernät AB

Org.nr:

556589-3046

Adress:

Box 254

Postnummer:

793 26 Leksand

Telefon:

0225-63630
Visa allt om Dala Energi Fibernät AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 6 6 6 0
Nettoomsättning (tkr) 42 610 39 803 23 213 0
Rörelseresultat (tkr) 4 915 3 278 -1 416 0
Årets resultat (tkr) -5 9 -29 -
Summa eget kapital (tkr) 72 847 44 641 17 137 174
Rörelsemarginal % 11.5 8.2 -6.1 -
Avk. eget kapital % -8.5 -19.6 -84.8 0.0
Soliditet % 33.7 25.0 18.1 100.0
Omsättning/anställd (tkr) 7 102 6 634 3 869 n/a
Resultat/anställd (tkr) 819 546 -236 n/a
Lön/anställd (tkr) 753 784 709 n/a

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 42 610 39 803 23 213 0
Arbetskraftskostnad -4 520 -4 705 -4 254 0
Avskrivningar -5 946 -5 424 -4 627 0
Andra rörelsekostnader -122 1 979 1 476 0
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 349 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -28 456 -28 375 -17 224 0
Rörelseresultat 4 915 3 278 -1 416 0
Ränteintäkter 0 3 0 0
Räntekostnader -1 915 -1 564 -1 130 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -1 915 -1 561 -1 130 0
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 000 1 717 -2 546 0
Skatt -7 964 -7 764 -4 792 0
Årets resultat -4 964 -6 047 -7 338 0
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -4 964 -6 047 -7 338 0
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -28 213 -27 495 -16 992 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -7 957 -7 755 -4 792 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 44 0 92 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 44 0 92 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 181 614 143 673 78 911 0
Övriga materiella anläggningstillgångar 10 005 8 477 4 409 0
Summa materiella anläggningstillgångar 191 619 152 150 83 320 0
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 191 663 152 150 83 412 0
Varulager 2 891 3 010 1 647 0
Kundfordringar 4 108 6 713 429 0
Övriga omsättningstillgångar 14 233 12 702 9 443 0
Summa operativa omsättningstillgångar 21 232 22 425 11 519 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 572 3 840 0 174
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 3 572 3 840 0 174
Summa tillgångar 216 467 178 415 94 931 174

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 148 154 145 174
EK-andel av obeskattade reserver 72 699 44 487 16 992 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 72 847 44 641 17 137 174

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 45 000 47 500 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 2 500 2 500 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 61 706 40 092 63 459 0
Summa finansiella skulder 109 206 90 092 63 459 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 20 505 12 547 4 792 0
Leverantörsskulder 11 333 24 239 7 517 0
Övriga kortfristiga skulder 2 576 6 895 2 027 0
Summa operativa skulder 34 414 43 681 14 336 0

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 216 467 178 414 94 932 174
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.5 8.2 -6.1 -
Avkastning på eget kapital % -8.5 -19.6 -84.8 0.0
Soliditet % 33.7 25.0 18.1 100.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 149.9 201.8 370.3 0.0
Kassalikviditet % 23.0 26.0 14.0 -
Likviditetsberedskap % 0 0 0 -
Räntetäckningsgrad % 2.57 2.1 -1.25 -
Omsättning per anställd (tkr) 7 102 6 634 3 869 -
Rörelseresultat per anställd (tkr) 819 546 -236 n/a
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 753 784 709 -

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 113
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 113 13 006
Värdeförändring (%) 57.0 289 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 877 13 006
Rörelsemarginal (%) 11.5 464 13 006
Avkastning på eget kapital (%) -8.5 1 858 13 006
Soliditet (%) 33.7 1 243 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 102 58 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 819 69 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 753 116 13 006
Nettoomsättning (tkr) 42 610 355 13 006
Rörelseresultat (tkr) 4 915 200 13 006
Antal anställda 6 1 305 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dala Energi Fibernät AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 355 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dala Energi Fibernät AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 464 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Dala Energi Fibernät AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 27. Företaget är under jämförelseåret den 1 305 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Dala Energi Fibernät AB har under det senaste året en soliditet på 33.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 33%. Företaget är under jämförelseåret det 1 243 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Dala Energi Fibernät AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Bengt Torkel Östling (f. 1971) Ledamot, Verkställande direktör
Susanne Juhl (f. 1967) Suppleant
Annika Maria Wedin (f. 1961) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fibernät för datakommunikation och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se