>

Larmsec Syd AB

Org.nr:

556586-9483

Adress:

Gamla Riksvägen 196

Postnummer:

374 94 Trensum

Telefon:

0454-61112
Visa allt om Larmsec Syd AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 9 9 8 9
Nettoomsättning (tkr) 9 580 7 307 5 851 6 280
Rörelseresultat (tkr) 1 939 910 910 1 151
Årets resultat (tkr) 1 465 666 505 1 293
Summa eget kapital (tkr) 1 941 1 136 972 2 357
Rörelsemarginal % 20.2 12.5 15.6 18.3
Avk. eget kapital % 95.2 63.1 39.7 40.3
Soliditet % 39.2 26.4 19.6 45.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 064 812 731 698
Resultat/anställd (tkr) 215 101 114 128
Lön/anställd (tkr) 564 479 402 387

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 9 580 7 307 5 851 6 280
Arbetskraftskostnad -5 072 -4 308 -3 217 -3 487
Avskrivningar -121 -125 -140 -149
Andra rörelsekostnader -924 -672 -490 -390
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 214 29 14 85
Övriga rörelsekostnader -1 738 -1 321 -1 108 -1 188
Rörelseresultat 1 939 910 910 1 151
Ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader -50 -50 -59 -66
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -50 -50 -58 -65
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 889 860 852 1 086
Skatt -425 -195 -191 -245
Årets resultat 1 464 665 661 841
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 464 665 661 841
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 -156 450
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 -44 127
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 2 595 2 649 2 727 2 794
Maskiner och inventarier 110 86 80 178
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 705 2 735 2 807 2 972
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 50 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 705 2 735 2 857 2 972
Varulager 129 95 120 72
Kundfordringar 695 523 1 117 444
Övriga omsättningstillgångar 272 193 302 218
Summa operativa omsättningstillgångar 1 096 811 1 539 734
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 1 151 755 572 1 500
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 151 755 572 1 500
Summa tillgångar 4 952 4 301 4 968 5 206

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 785 980 816 2 357
EK-andel av obeskattade reserver 156 156 156 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 1 941 1 136 972 2 357

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 754 1 778 1 802 1 826
Externa finansiella skulder, kortfristiga 24 24 24 24
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 62 0
Summa finansiella skulder 1 778 1 802 1 888 1 850

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 44 44 44 0
Leverantörsskulder 132 144 201 72
Övriga kortfristiga skulder 1 058 1 174 1 863 927
Summa operativa skulder 1 234 1 362 2 108 999

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 4 953 4 300 4 968 5 206
Nyckeltal i genomsnitt 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 20.2 12.5 15.6 18.3
Avkastning på eget kapital % 95.2 63.1 39.7 40.3
Soliditet % 39.2 26.4 19.6 45.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 91.6 158.6 194.2 78.5
Kassalikviditet % 174.0 110.0 93.0 211.0
Likviditetsberedskap % 0.12 0.1 0.1 0.24
Räntetäckningsgrad % 38.78 18.2 15.44 17.45
Omsättning per anställd (tkr) 1 064 812 731 698
Rörelseresultat per anställd (tkr) 215 101 114 128
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 564 479 402 387

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 400
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 400 5 609
Värdeförändring (%) 104.0 69 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 31.0 109 5 609
Rörelsemarginal (%) 20.2 75 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 95.2 58 5 609
Soliditet (%) 39.2 451 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 064 685 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 215 189 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 564 263 5 609
Nettoomsättning (tkr) 9 580 514 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 939 213 5 609
Antal anställda 9 386 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Larmsec Syd AB har ökat omsättningen senaste året med 31.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 514 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Larmsec Syd AB har det senaste året en rörelsemarginal på 20.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%. Företaget har under jämförelseåret den 75 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Larmsec Syd AB har under det senaste året 9 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 6. Företaget är under jämförelseåret den 386 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Larmsec Syd AB har under det senaste året en soliditet på 39.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 40%. Företaget är under jämförelseåret det 451 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Larmsec Syd AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva försäljning och installation av larm och säkerhetsmaterial samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se