>

HS Service och Support AB

Org.nr:

556582-6277

Adress:

Rosenholmsvägen 1

Postnummer:

371 46 Karlskrona

Telefon:

0455-21470
Visa allt om HS Service och Support AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 258 230 209 220
Nettoomsättning (tkr) 155 878 146 193 128 569 122 760
Rörelseresultat (tkr) 5 657 642 1 554 2 318
Årets resultat (tkr) 3 267 719 1 121 1 468
Summa eget kapital (tkr) 10 782 7 042 7 332 6 903
Rörelsemarginal % 3.6 0.4 1.2 1.9
Avk. eget kapital % 49.2 6.5 15.9 23.7
Soliditet % 28.6 20.1 22.8 18.3
Omsättning/anställd (tkr) 604 636 615 558
Resultat/anställd (tkr) 22 3 7 11
Lön/anställd (tkr) 462 512 498 441

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 155 878 146 193 128 569 122 760
Arbetskraftskostnad -119 257 -117 748 -104 135 -97 070
Avskrivningar -460 -478 -315 -480
Andra rörelsekostnader -9 456 -10 399 -8 167 -9 236
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 079 5 922 6 023 6 459
Övriga rörelsekostnader -25 127 -22 848 -20 421 -20 115
Rörelseresultat 5 657 642 1 554 2 318
Ränteintäkter 33 27 28 75
Räntekostnader -27 -42 -111 -396
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto 6 -15 -83 -321
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 5 663 627 1 471 1 997
Skatt -1 274 -158 -342 -466
Årets resultat 4 389 469 1 129 1 531
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 4 389 469 1 129 1 531
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -1 123 250 -8 -62
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -317 70 -2 -18
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 8 773
Maskiner och inventarier 991 1 198 803 648
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 991 1 198 803 9 421
Andelar i koncern- och intresseföretag 100 100 100 100
Summa operativa anläggningstillgångar 1 091 1 298 903 9 521
Varulager 279 252 337 239
Kundfordringar 22 427 20 281 16 689 16 702
Övriga omsättningstillgångar 674 911 730 644
Summa operativa omsättningstillgångar 23 380 21 444 17 756 17 585
Fordringar på koncern- och intresseföretag 7 664 5 714 5 714 2 576
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 5 508 6 600 7 745 8 044
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 13 172 12 314 13 459 10 620
Summa tillgångar 37 643 35 056 32 118 37 726

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 7 748 5 131 5 171 4 750
EK-andel av obeskattade reserver 3 034 1 911 2 161 2 153
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 10 782 7 042 7 332 6 903

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 5 900
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 300
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 6 200

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 856 539 609 607
Leverantörsskulder 1 089 1 494 1 270 2 056
Övriga kortfristiga skulder 24 916 25 981 22 907 21 960
Summa operativa skulder 26 861 28 014 24 786 24 623

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 37 643 35 056 32 118 37 726
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 3.6 0.4 1.2 1.9
Avkastning på eget kapital % 49.2 6.5 15.9 23.7
Soliditet % 28.6 20.1 22.8 18.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 89.8
Kassalikviditet % 110.0 101.0 104.0 104.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.05 0.06 0.07
Räntetäckningsgrad % 210.74 15.93 14.25 6.04
Omsättning per anställd (tkr) 604 636 615 558
Rörelseresultat per anställd (tkr) 22 3 7 11
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 462 512 498 441

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 126
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 126 5 609
Värdeförändring (%) 65.0 130 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 7.0 399 5 609
Rörelsemarginal (%) 3.6 577 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 49.2 204 5 609
Soliditet (%) 28.6 629 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 604 877 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 22 694 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 462 566 5 609
Nettoomsättning (tkr) 155 878 44 5 609
Rörelseresultat (tkr) 5 657 86 5 609
Antal anställda 258 6 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

HS Service och Support AB har ökat omsättningen senaste året med 7.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 7%. Företaget är under jämförelseåret det 44 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

HS Service och Support AB har det senaste året en rörelsemarginal på 3.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 577 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

HS Service och Support AB har under det senaste året 258 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 53. Företaget är under jämförelseåret den 6 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

HS Service och Support AB har under det senaste året en soliditet på 28.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%. Företaget är under jämförelseåret det 629 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

HS Service och Support AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva städning, fastighetsskötsel och målning av fastigheter samt försäljning av städmaterial och förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: VV
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2002-12
Antal anställda 258 230 209 75
Nettoomsättning (tkr) 156 828 146 955 129 364 22 303
Rörelseresultat (tkr) 6 060 990 2 453 -2 439
Årets resultat (tkr) 4 392 520 1 651 -2 985
Summa eget kapital (tkr) 11 356 7 614 7 854 -2 739
Rörelsemarginal (%) 3.9 0.7 1.9 -10.9
Avk. eget kapital (%) 46.3 6.7 64.6 -
Soliditet (%) 18.9 15.0 17.3 -41.2
Omsättning/anställd (tkr) 608 639 619 297
Resultat/anställd (tkr) 23 4 12 -33
Lön/anställd (tkr) 462 512 498 251


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se