>

Elcommunication Sweden AB

Org.nr:

556582-3753

Adress:

Strömmavägen 3

Postnummer:

374 32 Karlshamn

Telefon:

0454-33390
Visa allt om Elcommunication Sweden AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Antal anställda 78 78 79 65
Nettoomsättning (tkr) 130 993 106 144 119 679 72 768
Rörelseresultat (tkr) 10 022 5 282 4 014 1 159
Årets resultat (tkr) 6 294 3 825 3 041 471
Summa eget kapital (tkr) 12 304 8 410 4 586 1 830
Rörelsemarginal % 7.7 5.0 3.4 1.6
Avk. eget kapital % 77.4 58.8 85.9 12.3
Soliditet % 31.3 19.7 13.8 8.2
Omsättning/anställd (tkr) 1 679 1 361 1 515 1 120
Resultat/anställd (tkr) 128 68 51 18
Lön/anställd (tkr) 586 583 553 585

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Nettoomsättning 130 993 106 144 119 679 72 768
Arbetskraftskostnad -45 687 -45 486 -43 664 -38 017
Avskrivningar -283 -331 -488 -1 619
Andra rörelsekostnader -67 520 -46 274 -57 293 -24 699
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 141 169 369 495
Övriga rörelsekostnader -7 622 -8 940 -14 589 -7 769
Rörelseresultat 10 022 5 282 4 014 1 159
Ränteintäkter 34 45 18 3
Räntekostnader -165 -142 -255 -443
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 16 -16 0
Finansnetto -131 -81 -253 -440
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 9 891 5 201 3 761 719
Skatt -1 877 -1 377 -1 005 -507
Årets resultat 8 014 3 824 2 756 212
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 8 014 3 824 2 756 212
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 285 259
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 81 73
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 145
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 145
Byggnader och mark 0 4 341 4 602 4 863
Maskiner och inventarier 168 262 267 281
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 168 4 603 4 869 5 144
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 1 230 270 270
Summa operativa anläggningstillgångar 168 5 833 5 139 5 559
Varulager 665 590 566 9 197
Kundfordringar 21 672 18 208 19 761 7 036
Övriga omsättningstillgångar 8 017 8 616 5 472 634
Summa operativa omsättningstillgångar 30 354 27 414 25 799 16 867
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 290 1 260 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 410 750 374 0
Likvida medel 5 145 7 510 1 884 2
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 845 9 520 2 258 2
Summa tillgångar 39 367 42 767 33 196 22 428

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 12 304 8 410 4 586 1 545
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 285
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 12 304 8 410 4 586 1 830

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 149 5 210 5 130 5 400
Externa finansiella skulder, kortfristiga 200 470 270 878
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 315 314
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 315 0 0
Summa finansiella skulder 349 5 995 5 715 6 592

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 632 1 334 1 556
Leverantörsskulder 7 947 7 159 10 117 3 990
Övriga kortfristiga skulder 18 767 20 571 11 444 8 460
Summa operativa skulder 26 714 28 362 22 895 14 006

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 39 367 42 767 33 196 22 428
Nyckeltal i genomsnitt 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04
Rörelsemarginal % 7.7 5.0 3.4 1.6
Avkastning på eget kapital % 77.4 58.8 85.9 12.3
Soliditet % 31.3 19.7 13.8 8.2
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 2.8 71.3 124.6 360.1
Kassalikviditet % 129.0 120.0 124.0 58.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.07 0.02 0
Räntetäckningsgrad % 60.95 37.63 15.75 2.62
Omsättning per anställd (tkr) 1 679 1 361 1 515 1 120
Rörelseresultat per anställd (tkr) 128 68 51 18
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 586 583 553 585

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 129
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 129 5 609
Värdeförändring (%) 63.0 139 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -11.0 809 5 609
Rörelsemarginal (%) 5.0 483 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 58.8 154 5 609
Soliditet (%) 19.7 735 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 361 515 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 68 505 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 583 224 5 609
Nettoomsättning (tkr) 106 144 74 5 609
Rörelseresultat (tkr) 5 282 91 5 609
Antal anställda 78 31 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Elcommunication Sweden AB har ökat omsättningen senaste året med 23.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 23%. Företaget är under jämförelseåret det 74 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Elcommunication Sweden AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 483 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Elcommunication Sweden AB har under det senaste året 78 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 46. Företaget är under jämförelseåret den 31 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Elcommunication Sweden AB har under det senaste året en soliditet på 31.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 24%. Företaget är under jämförelseåret det 735 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Elcommunication Sweden AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Sven Anders Örjan Nilsson (f. 1969) Ledamot, Verkställande direktör
Mats Bruno Eriksson (f. 1957) Ledamot, Ordförande
Kent Arne Manneby (f. 1965) Ledamot
Sandra Petra Petersson (f. 1982) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva installationer och konsultationer inom el-, tele- och databranchen, handel med elektronikutrustning och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se