>

Lemont AB

Org.nr:

556576-3447

Adress:

Turbinvägen 1

Postnummer:

771 42 Ludvika

Telefon:

0240-689000
Visa allt om Lemont AB

Bolaget


Bolagets värderating: VVV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 87 79 76 81
Nettoomsättning (tkr) 196 146 160 681 113 575 112 973
Rörelseresultat (tkr) 16 280 12 094 10 364 8 486
Årets resultat (tkr) 4 910 1 201 5 076 376
Summa eget kapital (tkr) 34 081 28 255 22 516 17 383
Rörelsemarginal % 8.3 7.5 9.1 7.5
Avk. eget kapital % 45.3 46.6 43.8 37.3
Soliditet % 34.4 30.0 31.0 30.4
Omsättning/anställd (tkr) 2 255 2 034 1 494 1 395
Resultat/anställd (tkr) 187 153 136 105
Lön/anställd (tkr) 508 487 412 420

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 196 146 160 681 113 575 112 973
Arbetskraftskostnad -44 192 -38 493 -31 316 -34 045
Avskrivningar -6 500 -5 557 -4 759 -4 615
Andra rörelsekostnader -98 499 -73 206 -43 734 -43 453
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 900 0
Övriga rörelseintäkter 2 177 369 60 0
Övriga rörelsekostnader -32 852 -31 700 -24 362 -22 374
Rörelseresultat 16 280 12 094 10 364 8 486
Ränteintäkter 1 1 85 72
Räntekostnader -477 -457 -506 -579
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -476 -456 -421 -507
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 15 804 11 638 9 943 7 979
Skatt -1 678 195 -1 210 -384
Årets resultat 14 127 11 833 8 734 7 595
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 14 127 11 833 8 734 7 595
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -917 1 963 -59 -820
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -259 554 -17 -231
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 77 157 237 317
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 77 157 237 317
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 20 552 13 506 14 240 18 798
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 1 085 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 552 14 591 14 240 18 798
Andelar i koncern- och intresseföretag 10 517 10 619 11 038 0
Summa operativa anläggningstillgångar 31 146 25 367 25 515 19 115
Varulager 26 582 32 840 23 344 16 958
Kundfordringar 36 562 32 075 20 215 15 773
Övriga omsättningstillgångar 3 304 2 664 2 364 3 726
Summa operativa omsättningstillgångar 66 448 67 579 45 923 36 457
Fordringar på koncern- och intresseföretag 977 891 774 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 370 366 330 1 697
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 1 347 1 257 1 104 1 697
Summa tillgångar 98 941 94 203 72 542 57 269

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 19 759 14 850 7 148 2 073
EK-andel av obeskattade reserver 14 322 13 405 15 368 15 310
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 34 081 28 255 22 516 17 383

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 18 588 16 119 15 197 13 579
Externa finansiella skulder, kortfristiga 6 507 4 768 6 403 5 087
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 12 081 13 686 3 072 0
Summa finansiella skulder 37 176 34 573 24 672 18 666

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 039 5 341 7 987 4 318
Leverantörsskulder 12 740 13 614 7 897 8 543
Övriga kortfristiga skulder 10 905 12 420 9 470 8 359
Summa operativa skulder 27 684 31 375 25 354 21 220

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 98 941 94 203 72 542 57 269
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 8.3 7.5 9.1 7.5
Avkastning på eget kapital % 45.3 46.6 43.8 37.3
Soliditet % 34.4 30.0 31.0 30.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 109.1 122.4 109.6 107.4
Kassalikviditet % 95.0 79.0 85.0 96.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0.02
Räntetäckningsgrad % 34.13 26.47 20.65 14.78
Omsättning per anställd (tkr) 2 255 2 034 1 494 1 395
Rörelseresultat per anställd (tkr) 187 153 136 105
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 487 412 420

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 106
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 106 13 006
Värdeförändring (%) 25.0 602 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 22.0 336 13 006
Rörelsemarginal (%) 8.3 705 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 45.3 456 13 006
Soliditet (%) 34.4 1 219 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 255 500 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 187 494 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 508 911 13 006
Nettoomsättning (tkr) 196 146 67 13 006
Rörelseresultat (tkr) 16 280 74 13 006
Antal anställda 87 63 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lemont AB har ökat omsättningen senaste året med 22.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. Företaget är under jämförelseåret det 67 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lemont AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 705 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Lemont AB har under det senaste året 87 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 74. Företaget är under jämförelseåret den 63 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Lemont AB har under det senaste året en soliditet på 34.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 45%. Företaget är under jämförelseåret det 1 219 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Lemont AB har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva verkstadsrörelse omfattande maskinbearbetning och därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 135 0 0
Nettoomsättning (tkr) 247 549 0 0
Rörelseresultat (tkr) 19 888 0 0
Årets resultat (tkr) 16 664 0.0 0.0
Summa eget kapital (tkr) 36 620 0.0 0.0
Rörelsemarginal (%) 8.0 - -
Avk. eget kapital (%) - - -
Soliditet (%) 32.2 - -
Omsättning/anställd (tkr) 1 834 - -
Resultat/anställd (tkr) 147 - -
Lön/anställd (tkr) 502 - -


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se