>

Träffen i Jämshög AB

Org.nr:

556567-4339

Adress:

Bygatan 14

Postnummer:

293 73 Jämshög

Telefon:

0454-46022
Visa allt om Träffen i Jämshög AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-04 2015-04 2014-04
Antal anställda 6 6 6 6
Nettoomsättning (tkr) 19 352 14 800 14 868 14 651
Rörelseresultat (tkr) 1 665 -44 126 66
Årets resultat (tkr) 1 629 1 12 3
Summa eget kapital (tkr) 2 002 419 512 501
Rörelsemarginal % 8.6 -0.3 0.8 0.5
Avk. eget kapital % 98.1 -20.3 2.4 -8.2
Soliditet % 32.8 8.9 10.4 10.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 225 2 467 2 478 2 442
Resultat/anställd (tkr) 208 -7 21 11
Lön/anställd (tkr) 427 474 466 448

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-04 2015-04 2014-04
Nettoomsättning 19 352 14 800 14 868 14 651
Arbetskraftskostnad -3 415 -2 843 -2 794 -2 685
Avskrivningar -257 -204 -209 -204
Andra rörelsekostnader -13 773 -10 396 -10 397 -11 696
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 1 597 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -1 839 -1 401 -1 342 0
Rörelseresultat 1 665 -44 126 66
Ränteintäkter 1 1 1 0
Räntekostnader -80 -75 -106 -119
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -79 -74 -105 -119
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 1 586 -118 21 -53
Skatt -3 24 -9 9
Årets resultat 1 583 -94 12 -44
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 1 583 -94 12 -44
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 46 94 0 46
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 13 27 0 13
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-04 2015-04 2014-04
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 1 773 3 534 3 663 3 791
Maskiner och inventarier 142 158 234 314
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 915 3 692 3 897 4 105
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 1 915 3 692 3 897 4 105
Varulager 654 470 428 480
Kundfordringar 48 30 57 28
Övriga omsättningstillgångar 3 388 230 222 262
Summa operativa omsättningstillgångar 4 090 730 707 770
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 13 13 13 13
Likvida medel 76 267 292 107
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 89 280 305 120
Summa tillgångar 6 094 4 702 4 909 4 995

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 1 830 201 200 189
EK-andel av obeskattade reserver 172 218 312 312
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 2 002 419 512 501

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 1 187 2 921 3 053 3 185
Externa finansiella skulder, kortfristiga 1 690 132 132 142
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 2 877 3 053 3 185 3 327

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 48 61 88 88
Leverantörsskulder 411 414 347 314
Övriga kortfristiga skulder 755 754 776 765
Summa operativa skulder 1 214 1 229 1 211 1 167

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 6 093 4 701 4 908 4 995
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-04 2015-04 2014-04
Rörelsemarginal % 8.6 -0.3 0.8 0.5
Avkastning på eget kapital % 98.1 -20.3 2.4 -8.2
Soliditet % 32.8 8.9 10.4 10.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 143.7 729.3 622.1 664.1
Kassalikviditet % 123.0 41.0 45.0 33.0
Likviditetsberedskap % 0 0.02 0.02 0.01
Räntetäckningsgrad % 20.83 -0.57 1.2 0.55
Omsättning per anställd (tkr) 2 419 2 467 2 478 2 442
Rörelseresultat per anställd (tkr) 208 -7 21 11
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 427 474 466 448

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 556
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 556 5 609
Värdeförändring (%) 591.0 5 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 31.0 108 5 609
Rörelsemarginal (%) 8.6 306 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 98.1 55 5 609
Soliditet (%) 32.8 556 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 225 137 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 208 200 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 427 665 5 609
Nettoomsättning (tkr) 19 352 310 5 609
Rörelseresultat (tkr) 1 665 246 5 609
Antal anställda 6 546 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Träffen i Jämshög AB har ökat omsättningen senaste året med 31.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 1%. Företaget är under jämförelseåret det 310 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Träffen i Jämshög AB har det senaste året en rörelsemarginal på 8.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%. Företaget har under jämförelseåret den 306 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Träffen i Jämshög AB har under det senaste året 6 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 5. Företaget är under jämförelseåret den 546 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Träffen i Jämshög AB har under det senaste året en soliditet på 32.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 556 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Träffen i Jämshög AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA-förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se