>

Leksakshuset i Karlskrona AB

Org.nr:

556562-0019

Adress:

Lallerstedtsgatan 5

Postnummer:

371 54 Karlskrona

Telefon:

0455-24026
Visa allt om Leksakshuset i Karlskrona AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 12 12 11 10
Nettoomsättning (tkr) 46 344 46 010 44 050 40 034
Rörelseresultat (tkr) 3 582 2 728 3 032 1 435
Årets resultat (tkr) 2 124 1 546 1 702 781
Summa eget kapital (tkr) 14 122 15 498 13 424 11 927
Rörelsemarginal % 7.7 5.9 6.9 3.6
Avk. eget kapital % 19.2 14.3 18.0 9.1
Soliditet % 55.3 63.1 58.8 61.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 862 3 834 4 005 4 003
Resultat/anställd (tkr) 299 227 276 144
Lön/anställd (tkr) 563 515 476 538

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 46 344 46 010 44 050 40 034
Arbetskraftskostnad -6 751 -6 178 -5 241 -5 381
Avskrivningar -88 -76 -62 -71
Andra rörelsekostnader -30 138 -31 475 -30 081 -27 516
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -5 785 -5 553 -5 634 -5 631
Rörelseresultat 3 582 2 728 3 032 1 435
Ränteintäkter 177 61 8 43
Räntekostnader -126 -119 -118 -125
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 34 0 0 0
Finansnetto 85 -58 -110 -82
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 3 667 2 670 2 922 1 353
Skatt -817 -596 -647 -304
Årets resultat 2 850 2 074 2 275 1 049
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 2 850 2 074 2 275 1 049
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -725 -528 -573 -269
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -204 -149 -162 -76
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 280 310 312 343
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 280 310 312 343
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 280 310 312 343
Varulager 12 354 11 133 9 438 8 674
Kundfordringar 966 1 107 1 227 926
Övriga omsättningstillgångar 70 247 389 646
Summa operativa omsättningstillgångar 13 390 12 487 11 054 10 246
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 1 316 1 206 1 050 1 000
Likvida medel 10 558 10 541 10 427 7 670
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 11 874 11 747 11 477 8 670
Summa tillgångar 25 544 24 544 22 843 19 259

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 11 170 13 271 11 725 10 801
EK-andel av obeskattade reserver 2 952 2 227 1 699 1 126
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 14 122 15 498 13 424 11 927

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 2 957 2 753 2 604 2 442
Leverantörsskulder 3 250 3 768 3 530 2 489
Övriga kortfristiga skulder 5 214 2 526 3 285 2 402
Summa operativa skulder 11 421 9 047 9 419 7 333

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 25 543 24 545 22 843 19 260
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 7.7 5.9 6.9 3.6
Avkastning på eget kapital % 19.2 14.3 18.0 9.1
Soliditet % 55.3 63.1 58.8 61.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 137.0 189.0 177.0 189.0
Likviditetsberedskap % 0.23 0.23 0.24 0.19
Räntetäckningsgrad % 30.1 23.44 25.76 11.82
Omsättning per anställd (tkr) 3 862 3 834 4 005 4 003
Rörelseresultat per anställd (tkr) 299 227 276 144
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 563 515 476 538

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 141
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 141 5 612
Värdeförändring (%) -8.0 670 5 612
Tillväxt i omsättning (%) 1.0 561 5 612
Rörelsemarginal (%) 7.7 341 5 612
Avkastning på eget kapital (%) 19.2 486 5 612
Soliditet (%) 55.3 233 5 612
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 862 91 5 612
Rörelseresultat per anställd (tkr) 299 123 5 612
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 563 264 5 612
Nettoomsättning (tkr) 46 344 151 5 612
Rörelseresultat (tkr) 3 582 124 5 612
Antal anställda 12 274 5 612
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Leksakshuset i Karlskrona AB har ökat omsättningen senaste året med 1.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 151 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 612 företag i länet.

Rörelsemarginal

Leksakshuset i Karlskrona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 7.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 4%. Företaget har under jämförelseåret den 341 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 612 företag i länet.

Antal anställda

Leksakshuset i Karlskrona AB har under det senaste året 12 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 12. Företaget är under jämförelseåret den 274 största arbetsgivaren av 5 612 i länet.

Soliditet

Leksakshuset i Karlskrona AB har under det senaste året en soliditet på 55.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 233 mest solventa företaget av 5 612 i länet.

Värderating

Leksakshuset i Karlskrona AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandel med leksaker och dagligvaror, försäljning av drivmedel och biltillbehör samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se