>

Triona AB

Org.nr:

556559-4123

Adress:

Box 762

Postnummer:

781 27 Borlänge

Telefon:

0243-62400
Visa allt om Triona AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 94 96 97 100
Nettoomsättning (tkr) 113 764 109 620 103 753 106 883
Rörelseresultat (tkr) 12 794 11 732 3 150 4 065
Årets resultat (tkr) 7 088 10 001 1 917 2 776
Summa eget kapital (tkr) 68 737 66 469 59 834 59 214
Rörelsemarginal % 11.2 10.7 3.0 3.8
Avk. eget kapital % 14.6 16.5 3.4 4.5
Soliditet % 79.3 79.4 77.6 79.4
Omsättning/anställd (tkr) 1 210 1 142 1 070 1 069
Resultat/anställd (tkr) 136 122 32 41
Lön/anställd (tkr) 857 786 787 759

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 113 764 109 620 103 753 106 883
Arbetskraftskostnad -80 520 -75 437 -76 365 -75 896
Avskrivningar -3 404 -3 979 -3 909 -2 930
Andra rörelsekostnader -3 099 -3 217 2 730 -285
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag -92 167 -1 668 -2 526
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -13 855 -15 422 -21 391 -21 181
Rörelseresultat 12 794 11 732 3 150 4 065
Ränteintäkter 0 10 10 165
Räntekostnader -8 0 0 0
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 1 613 0 0
Finansnetto -8 1 623 10 165
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 12 786 13 355 3 160 4 230
Skatt -2 883 -2 950 -1 145 -1 601
Årets resultat 9 903 10 405 2 015 2 629
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 9 903 10 405 2 015 2 629
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -2 431 21 -98 147
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -686 6 -28 41
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 2 081 2 636 3 197 3 852
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 674 6 157 8 104 5 336
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 755 8 793 11 301 9 188
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 597 719 857 1 011
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 597 719 857 1 011
Andelar i koncern- och intresseföretag 15 963 15 156 15 156 16 360
Summa operativa anläggningstillgångar 22 315 24 668 27 314 26 559
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 29 177 25 457 21 119 19 409
Övriga omsättningstillgångar 5 234 7 210 6 272 1 994
Summa operativa omsättningstillgångar 34 411 32 667 27 391 21 403
Fordringar på koncern- och intresseföretag 2 507 1 857 4 373 3 799
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 27 500 24 498 18 037 22 812
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 30 007 26 355 22 410 26 611
Summa tillgångar 86 733 83 690 77 115 74 573

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 63 011 63 174 56 518 55 996
EK-andel av obeskattade reserver 5 726 3 295 3 316 3 218
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 68 737 66 469 59 834 59 214

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 488 1 131 707 28
Summa finansiella skulder 488 1 131 707 28

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 1 615 929 935 908
Leverantörsskulder 2 057 2 253 3 902 3 129
Övriga kortfristiga skulder 13 836 12 908 11 737 11 295
Summa operativa skulder 17 508 16 090 16 574 15 332

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 86 733 83 690 77 115 74 573
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.2 10.7 3.0 3.8
Avkastning på eget kapital % 14.6 16.5 3.4 4.5
Soliditet % 79.3 79.4 77.6 79.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.7 1.7 1.2 0.0
Kassalikviditet % 378.0 351.0 278.0 306.0
Likviditetsberedskap % 0.24 0.22 0.17 0.21
Räntetäckningsgrad % 1 599.25 - - -
Omsättning per anställd (tkr) 1 210 1 142 1 070 1 069
Rörelseresultat per anställd (tkr) 136 122 32 41
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 857 786 787 759

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 102
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 102 13 006
Värdeförändring (%) 6.0 1 037 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 4.0 1 073 13 006
Rörelsemarginal (%) 11.2 485 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 14.6 1 211 13 006
Soliditet (%) 79.3 102 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 210 1 391 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 136 694 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 857 57 13 006
Nettoomsättning (tkr) 113 764 135 13 006
Rörelseresultat (tkr) 12 794 90 13 006
Antal anställda 94 57 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Triona AB har ökat omsättningen senaste året med 4.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 8%. Företaget är under jämförelseåret det 135 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Triona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 5%. Företaget har under jämförelseåret den 485 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Triona AB har under det senaste året 94 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 63. Företaget är under jämförelseåret den 57 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Triona AB har under det senaste året en soliditet på 79.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 27%. Företaget är under jämförelseåret det 102 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Triona AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda dotterbolag bedriva konsultverksamhet samt för egen och andras räkning bedriva utveckling, förvaltning, försäljning och ut- hyrning av IT-lösningar och därmed förenlig verksamhet.Bolaget skall även utföra koncerngemensamma funktioner, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

Koncern

Koncernens värderating: V+
KoncernInfo 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 123 117 118 122
Nettoomsättning (tkr) 148 291 141 299 137 011 141 000
Rörelseresultat (tkr) 12 350 12 809 5 136 3 093
Årets resultat (tkr) 8 727 10 716 3 656 2 393
Summa eget kapital (tkr) 64 532 63 304 55 414 53 952
Rörelsemarginal (%) 8.3 9.1 3.7 2.2
Avk. eget kapital (%) 13.7 18.1 6.7 4.4
Soliditet (%) 71.8 74.6 71.0 72.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 206 1 208 1 161 1 156
Resultat/anställd (tkr) 100 109 44 25
Lön/anställd (tkr) 843 805 795 786


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se