>

Dahlström Guide Tech Aktiebolag

Org.nr:

556552-6356

Adress:

Kuskgatan 5

Postnummer:

777 50 Smedjebacken

Telefon:

0240-594110
Visa allt om Dahlström Guide Tech Aktiebolag

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 10 10 9 9
Nettoomsättning (tkr) 35 627 32 861 28 767 29 971
Rörelseresultat (tkr) 8 517 7 190 5 849 7 888
Årets resultat (tkr) 5 350 5 558 5 383 6 546
Summa eget kapital (tkr) 43 155 39 422 35 552 32 164
Rörelsemarginal % 23.9 21.9 20.3 26.3
Avk. eget kapital % 13.2 14.6 14.5 22.1
Soliditet % 92.1 89.9 90.1 88.9
Omsättning/anställd (tkr) 3 563 3 286 3 196 3 330
Resultat/anställd (tkr) 852 719 650 876
Lön/anställd (tkr) 486 493 499 487

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 35 627 32 861 28 767 29 971
Arbetskraftskostnad -4 862 -4 931 -4 494 -4 385
Avskrivningar -1 734 -774 -702 -920
Andra rörelsekostnader -17 749 -17 271 -15 278 -14 692
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 176 196 11 187
Övriga rörelsekostnader -2 941 -2 891 -2 455 -2 273
Rörelseresultat 8 517 7 190 5 849 7 888
Ränteintäkter 1 157 605 486 549
Räntekostnader -2 297 -879 -136 -146
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 205 306 110 108
Finansnetto -935 32 460 511
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 7 582 7 222 6 309 8 399
Skatt -2 149 -1 753 -1 405 -1 850
Årets resultat 5 433 5 469 4 904 6 549
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 5 433 5 469 4 904 6 549
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -83 88 479 -2
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -23 25 135 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 297 316 335 354
Maskiner och inventarier 3 968 918 1 311 1 994
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 265 1 234 1 646 2 348
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 4 265 1 234 1 646 2 348
Varulager 60 60 60 60
Kundfordringar 6 316 7 887 4 249 5 339
Övriga omsättningstillgångar 4 107 4 171 3 294 2 305
Summa operativa omsättningstillgångar 10 483 12 118 7 603 7 704
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 5 048 7 180 6 788 2 290
Likvida medel 27 060 23 295 23 431 23 850
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 32 108 30 475 30 219 26 140
Summa tillgångar 46 856 43 827 39 468 36 192

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 43 072 39 422 35 464 31 597
EK-andel av obeskattade reserver 83 0 88 567
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 43 155 39 422 35 552 32 164

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 28 0 0 0
Summa finansiella skulder 28 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 841 817 771 906
Leverantörsskulder 1 178 2 133 1 781 1 101
Övriga kortfristiga skulder 1 654 1 455 1 363 2 021
Summa operativa skulder 3 673 4 405 3 915 4 028

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 46 856 43 827 39 467 36 192
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 23.9 21.9 20.3 26.3
Avkastning på eget kapital % 13.2 14.6 14.5 22.1
Soliditet % 92.1 89.9 90.1 88.9
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.1 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 1 311.0 985.0 985.0 1 009.0
Likviditetsberedskap % 0.76 0.71 0.81 0.8
Räntetäckningsgrad % 4.3 9.22 47.39 58.53
Omsättning per anställd (tkr) 3 563 3 286 3 196 3 330
Rörelseresultat per anställd (tkr) 852 719 650 876
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 486 493 499 487

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 116
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 116 13 006
Värdeförändring (%) 6.0 1 036 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 8.0 823 13 006
Rörelsemarginal (%) 23.9 113 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 13.2 1 274 13 006
Soliditet (%) 92.1 12 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 563 236 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 852 66 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 486 1 108 13 006
Nettoomsättning (tkr) 35 627 402 13 006
Rörelseresultat (tkr) 8 517 125 13 006
Antal anställda 10 822 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 8.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. Företaget är under jämförelseåret det 402 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 113 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har under det senaste året 10 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 23. Företaget är under jämförelseåret den 822 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 92.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 41%. Företaget är under jämförelseåret det 12 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Dahlström Guide Tech Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning, import och försäljning av ledarutrustning samt legotillverkning för valsverksindustrin, handel med värdepapper och idka därmed förenliga verksamheter.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se