>

Lyckeby Stormarknad AB

Org.nr:

556547-6255

Adress:

Ladusvalevägen 6

Postnummer:

373 43 Rödeby

Telefon:

Visa allt om Lyckeby Stormarknad AB

Bolaget


Bolagets värderating: -
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 82 90 87 84
Nettoomsättning (tkr) 327 305 383 747 352 661 328 484
Rörelseresultat (tkr) 38 885 18 087 14 502 13 226
Årets resultat (tkr) 38 308 16 960 16 367 9 671
Summa eget kapital (tkr) 38 476 24 776 26 534 36 534
Rörelsemarginal % 11.9 4.7 4.1 4.0
Avk. eget kapital % 97.1 56.9 48.3 29.2
Soliditet % 80.6 44.6 46.6 57.0
Omsättning/anställd (tkr) 3 992 4 264 4 054 3 911
Resultat/anställd (tkr) 474 201 167 157
Lön/anställd (tkr) 455 464 449 434

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 327 305 383 747 352 661 328 484
Arbetskraftskostnad -37 316 -41 741 -39 089 -36 480
Avskrivningar -2 788 -3 279 -2 954 -3 113
Andra rörelsekostnader -270 762 -320 640 -296 116 -275 665
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 22 475 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -29 0 0 0
Rörelseresultat 38 885 18 087 14 502 13 226
Ränteintäkter 0 1 78 51
Räntekostnader -11 -3 -4 -6
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 466 594 3 922 0
Finansnetto 455 592 3 996 45
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 39 340 18 679 18 498 13 271
Skatt -8 643 -4 072 -3 257 -2 985
Årets resultat 30 697 14 607 15 241 10 286
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 30 697 14 607 15 241 10 286
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 7 612 2 353 1 126 -616
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 2 147 664 317 -174
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Byggnader och mark 0 61 65 69
Maskiner och inventarier 0 10 815 12 480 13 304
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 10 876 12 545 13 373
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 0 10 876 12 545 13 373
Varulager 0 9 035 8 372 7 830
Kundfordringar 108 1 287 1 173 893
Övriga omsättningstillgångar 706 5 050 4 624 4 501
Summa operativa omsättningstillgångar 814 15 372 14 169 13 224
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga externa finansiella tillgångar 0 6 148 7 243 18 521
Likvida medel 46 895 23 154 23 037 18 967
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 46 895 29 302 30 280 37 488
Summa tillgångar 47 709 55 550 56 994 64 085

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 38 476 17 164 16 569 25 444
EK-andel av obeskattade reserver 0 7 612 9 965 11 090
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 38 476 24 776 26 534 36 534

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 0 0
Summa finansiella skulder 0 0 0 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 2 147 2 811 3 128
Leverantörsskulder 73 13 705 14 168 13 117
Övriga kortfristiga skulder 9 160 14 922 13 483 11 307
Summa operativa skulder 9 233 30 774 30 462 27 552

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 47 709 55 550 56 995 64 086
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 11.9 4.7 4.1 4.0
Avkastning på eget kapital % 97.1 56.9 48.3 29.2
Soliditet % 80.6 44.6 46.6 57.0
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 517.0 103.0 104.0 100.0
Likviditetsberedskap % 0.14 0.06 0.07 0.06
Räntetäckningsgrad % 3 577.36 6 227.33 4 625.5 2 212.83
Omsättning per anställd (tkr) 3 992 4 264 4 054 3 911
Rörelseresultat per anställd (tkr) 474 201 167 157
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 455 464 449 434

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 37
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 37 5 609
Värdeförändring (%) 80.0 94 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -15.0 836 5 609
Rörelsemarginal (%) 11.9 201 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 97.1 56 5 609
Soliditet (%) 80.6 38 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 992 86 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 474 61 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 455 588 5 609
Nettoomsättning (tkr) 327 305 14 5 609
Rörelseresultat (tkr) 38 885 10 5 609
Antal anställda 82 27 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Lyckeby Stormarknad AB har minskat omsättningen senaste året med -15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 22%. Företaget är under jämförelseåret det 14 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Lyckeby Stormarknad AB har det senaste året en rörelsemarginal på 11.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 2%. Företaget har under jämförelseåret den 201 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Lyckeby Stormarknad AB har under det senaste året 82 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 38.5. Företaget är under jämförelseåret den 27 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Lyckeby Stormarknad AB har under det senaste året en soliditet på 80.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 38%. Företaget är under jämförelseåret det 38 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Lyckeby Stormarknad AB har Värderating: -

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror inom ICA-verksamheten i Sverige och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se