>

Avalon Innovation Technology AB

Org.nr:

556546-4525

Adress:

Berga Allé 3

Postnummer:

254 52 Helsingborg

Telefon:

0454-755000
Visa allt om Avalon Innovation Technology AB

Bolaget


Bolagets värderating: V-
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 117 141 140 122
Nettoomsättning (tkr) 182 407 143 997 154 860 125 521
Rörelseresultat (tkr) -1 724 995 929 -24
Årets resultat (tkr) -781 -295 171 -446
Summa eget kapital (tkr) 639 1 420 1 715 1 544
Rörelsemarginal % -0.9 0.7 0.6 0.0
Avk. eget kapital % -231.4 22.6 10.4 -28.2
Soliditet % 1.1 3.3 4.3 4.5
Omsättning/anställd (tkr) 1 559 1 021 1 106 1 029
Resultat/anställd (tkr) -15 7 7 0
Lön/anställd (tkr) 777 712 765 798

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 182 407 143 997 154 860 125 521
Arbetskraftskostnad -90 852 -100 344 -107 102 -97 346
Avskrivningar -1 062 -743 -444 -376
Andra rörelsekostnader -10 361 6 656 -880 -1 409
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 989 0 3 534 4 105
Övriga rörelsekostnader -84 845 -48 571 -49 039 -30 519
Rörelseresultat -1 724 995 929 -24
Ränteintäkter 69 36 100 174
Räntekostnader -722 -489 -498 -543
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 -222 4
Finansnetto -653 -453 -620 -365
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -2 377 542 309 -389
Skatt -5 -187 -139 -56
Årets resultat -2 382 355 170 -445
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat -2 382 355 170 -445
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 100 200
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 416 1 841 1 820 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 416 1 841 1 920 200
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 1 009 755 856 693
Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 009 755 856 693
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 2 425 2 596 2 776 893
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 28 789 29 057 32 035 27 612
Övriga omsättningstillgångar 18 888 6 018 4 614 3 287
Summa operativa omsättningstillgångar 47 677 35 075 36 649 30 899
Fordringar på koncern- och intresseföretag 9 281 5 309 578 1 860
Övriga externa finansiella tillgångar 87 91 293 413
Likvida medel 0 0 0 0
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 9 368 5 400 871 2 273
Summa tillgångar 59 470 43 071 40 296 34 065

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 639 1 420 1 715 1 544
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 639 1 420 1 715 1 544

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 10 483 4 305 4 197 2 406
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 26 175 14 589 14 074 12 698
Summa finansiella skulder 36 658 18 894 18 271 15 104

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 0 0
Leverantörsskulder 12 252 9 554 8 512 4 991
Övriga kortfristiga skulder 9 922 13 203 11 798 12 427
Summa operativa skulder 22 174 22 757 20 310 17 418

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 59 471 43 071 40 296 34 066
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % -0.9 0.7 0.6 0.0
Avkastning på eget kapital % -231.4 22.6 10.4 -28.2
Soliditet % 1.1 3.3 4.3 4.5
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 5 736.8 1 330.6 1 065.4 978.2
Kassalikviditet % 81.0 84.0 95.0 95.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0 0
Räntetäckningsgrad % -2.29 2.11 1.62 0.28
Omsättning per anställd (tkr) 1 559 1 021 1 106 1 029
Rörelseresultat per anställd (tkr) -15 7 7 0
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 777 712 765 798

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 831
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 831 5 609
Värdeförändring (%) -55.0 876 5 609
Tillväxt i omsättning (%) 27.0 135 5 609
Rörelsemarginal (%) -0.9 815 5 609
Avkastning på eget kapital (%) -231.4 905 5 609
Soliditet (%) 1.1 911 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 559 422 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) -15 825 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 777 52 5 609
Nettoomsättning (tkr) 182 407 35 5 609
Rörelseresultat (tkr) -1 724 892 5 609
Antal anställda 117 15 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Avalon Innovation Technology AB har ökat omsättningen senaste året med 27.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 11%. Företaget är under jämförelseåret det 35 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Avalon Innovation Technology AB har det senaste året en rörelsemarginal på -0.9%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 7%. Företaget har under jämförelseåret den 815 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Avalon Innovation Technology AB har under det senaste året 117 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 78. Företaget är under jämförelseåret den 15 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Avalon Innovation Technology AB har under det senaste året en soliditet på 1.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 39%. Företaget är under jämförelseåret det 911 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Avalon Innovation Technology AB har Värderating: V-

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall på konsultbasis erbjuda produktutvecklingstjänster riktad mot tillverkningsindustrin. Exempel på produktutvecklings- projekt kan vara utveckling av delar till mobiltelefoner, kompo nenter till tåg, maskinkonstruktioner, olika former av analyseroch simuleringar som hållfasthetsberäkningar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se