>

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

Org.nr:

556532-0834

Adress:

Box 530

Postnummer:

371 23 Karlskrona

Telefon:

0455-78300
Visa allt om Affärsverken Elnät i Karlskrona AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 29 28 28 27
Nettoomsättning (tkr) 126 276 129 898 108 600 106 316
Rörelseresultat (tkr) 30 425 36 498 23 790 24 717
Årets resultat (tkr) -54 -13 -17 -15
Summa eget kapital (tkr) 665 719 732 749
Rörelsemarginal % 24.1 28.1 21.9 23.2
Avk. eget kapital % 3 526.4 4 199.0 2 196.8 2 273.8
Soliditet % 0.3 0.3 0.3 0.3
Omsättning/anställd (tkr) 4 354 4 639 3 879 3 938
Resultat/anställd (tkr) 1 049 1 304 850 915
Lön/anställd (tkr) 604 591 563 570

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 126 276 129 898 108 600 106 316
Arbetskraftskostnad -17 526 -16 555 -15 759 -15 391
Avskrivningar -15 414 -15 187 -14 636 -14 326
Andra rörelsekostnader -30 429 -28 959 -26 619 -26 229
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -32 482 -32 699 -27 796 -25 653
Rörelseresultat 30 425 36 498 23 790 24 717
Ränteintäkter 0 0 0 9
Räntekostnader -6 021 -6 033 -7 523 -7 525
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -1 -1 0 0
Finansnetto -6 022 -6 034 -7 523 -7 516
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 24 403 30 464 16 267 17 201
Skatt 0 0 0 0
Årets resultat 24 403 30 464 16 267 17 201
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 24 403 30 464 16 267 17 201
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 3 038 6 78 149
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 038 6 78 149
Byggnader och mark 60 60 60 60
Maskiner och inventarier 206 070 189 274 194 003 172 702
Övriga materiella anläggningstillgångar 15 655 26 406 13 111 29 824
Summa materiella anläggningstillgångar 221 785 215 740 207 174 202 586
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 224 823 215 746 207 252 202 735
Varulager 0 0 0 0
Kundfordringar 0 0 0 -472
Övriga omsättningstillgångar 12 071 11 561 10 691 10 891
Summa operativa omsättningstillgångar 12 071 11 561 10 691 10 419
Fordringar på koncern- och intresseföretag 4 213 18 831 20 439 29 079
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 4 646 892 6 667 5 473
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 8 859 19 723 27 106 34 552
Summa tillgångar 245 753 247 030 245 049 247 706

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 665 719 732 749
EK-andel av obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 665 719 732 749

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 200 000 200 000 200 000 200 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 33 629 35 186 17 413 18 907
Summa finansiella skulder 233 629 235 186 217 413 218 907

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 0 0 11 551 12 129
Leverantörsskulder 6 767 5 600 8 391 9 988
Övriga kortfristiga skulder 4 692 5 525 6 962 5 933
Summa operativa skulder 11 459 11 125 26 904 28 050

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 245 753 247 030 245 049 247 706
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 24.1 28.1 21.9 23.2
Avkastning på eget kapital % 3 526.4 4 199.0 2 196.8 2 273.8
Soliditet % 0.3 0.3 0.3 0.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 35 132.199 32 710.199 29 701.199 29 226.6
Kassalikviditet % 37.0 27.0 53.0 46.0
Likviditetsberedskap % 0.04 0.01 0.06 0.05
Räntetäckningsgrad % 5.05 6.05 3.16 3.29
Omsättning per anställd (tkr) 4 354 4 639 3 879 3 938
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 049 1 304 850 915
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 604 591 563 570

Rankning i länet (Blekinge)

Företagets placering i Blekinge: 67
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 67 5 609
Värdeförändring (%) 43.0 196 5 609
Tillväxt i omsättning (%) -3.0 686 5 609
Rörelsemarginal (%) 24.1 46 5 609
Avkastning på eget kapital (%) 3 526.4 1 5 609
Soliditet (%) 0.3 915 5 609
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 354 76 5 609
Rörelseresultat per anställd (tkr) 1 049 22 5 609
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 604 185 5 609
Nettoomsättning (tkr) 126 276 59 5 609
Rörelseresultat (tkr) 30 425 16 5 609
Antal anställda 29 118 5 609
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB har minskat omsättningen senaste året med -3.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 59 största företaget i länet med avseende på omsättning av 5 609 företag i länet.

Rörelsemarginal

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB har det senaste året en rörelsemarginal på 24.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 46 högsta nivån på rörelsemarginal av 5 609 företag i länet.

Antal anställda

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB har under det senaste året 29 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9.5. Företaget är under jämförelseåret den 118 största arbetsgivaren av 5 609 i länet.

Soliditet

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB har under det senaste året en soliditet på 0.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 915 mest solventa företaget av 5 609 i länet.

Värderating

Affärsverken Elnät i Karlskrona AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall som ett led i övrig kommunal verksamhet inom energisektorn verka för en säker elförsörjning av sina kunder.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se