>

Svenska Campingpärlor AB

Org.nr:

556528-3628

Adress:

Box 133

Postnummer:

794 22 Orsa

Telefon:

0250-27600
Visa allt om Svenska Campingpärlor AB

Bolaget


Bolagets värderating: VV
Företagsinformation 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Antal anställda 114 35 31 41
Nettoomsättning (tkr) 167 427 57 984 39 977 30 139
Rörelseresultat (tkr) 28 440 10 057 7 871 3 284
Årets resultat (tkr) -4 029 2 391 4 216 3 425
Summa eget kapital (tkr) 43 596 41 078 17 467 12 486
Rörelsemarginal % 17.0 17.3 19.7 10.9
Avk. eget kapital % 63.3 24.9 39.4 66.1
Soliditet % 19.6 31.7 30.7 22.3
Omsättning/anställd (tkr) 1 469 1 657 1 290 735
Resultat/anställd (tkr) 249 287 254 120
Lön/anställd (tkr) 475 536 500 488

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 167 427 57 984 39 977 30 139
Arbetskraftskostnad -54 108 -18 757 -15 512 -13 332
Avskrivningar -9 563 -4 811 -3 121 -2 151
Andra rörelsekostnader -24 500 -8 362 -4 517 -3 993
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 141 0 0 0
Övriga rörelsekostnader -52 957 -15 997 -8 956 -7 379
Rörelseresultat 28 440 10 057 7 871 3 284
Ränteintäkter 36 7 2 17
Räntekostnader -1 569 -559 -562 -559
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster -327 0 0 0
Finansnetto -1 860 -552 -560 -542
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 26 580 9 505 7 311 2 742
Skatt 200 -2 213 -1 411 682
Årets resultat 26 780 7 292 5 900 3 424
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 26 780 7 292 5 900 3 424
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner 992 -4 901 -765 0
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner 280 -1 382 -216 0
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Operativa tillgångar        
Goodwill 18 401 7 301 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 896 3 017 3 139 3 260
Summa immateriella anläggningstillgångar 21 297 10 318 3 139 3 260
Byggnader och mark 113 122 44 789 39 742 37 125
Maskiner och inventarier 12 034 5 881 2 942 3 813
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 711 8 534 64 0
Summa materiella anläggningstillgångar 128 867 59 204 42 748 40 938
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 38 729 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 150 164 108 251 45 887 44 198
Varulager 2 200 579 253 254
Kundfordringar 1 406 232 1 234 2 101
Övriga omsättningstillgångar 3 603 723 801 2 580
Summa operativa omsättningstillgångar 7 209 1 534 2 288 4 935
Fordringar på koncern- och intresseföretag 61 907 19 824 8 565 5 925
Övriga externa finansiella tillgångar 2 301 17 6 682
Likvida medel 669 108 221 142
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 64 877 19 949 8 792 6 749
Summa tillgångar 222 250 129 734 56 967 55 882

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 30 778 33 801 16 702 12 486
EK-andel av obeskattade reserver 12 818 7 277 765 0
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 43 596 41 078 17 467 12 486

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 71 740 46 469 28 400 34 400
Externa finansiella skulder, kortfristiga 10 829 9 325 3 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 7 750 8 750 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 44 214 8 893 1 432 58
Summa finansiella skulder 134 533 73 437 32 832 34 458

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 4 085 2 366 222 0
Leverantörsskulder 11 715 4 808 1 663 1 251
Övriga kortfristiga skulder 28 321 8 046 4 783 7 687
Summa operativa skulder 44 121 15 220 6 668 8 938

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 222 250 129 735 56 967 55 882
Nyckeltal i genomsnitt 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Rörelsemarginal % 17.0 17.3 19.7 10.9
Avkastning på eget kapital % 63.3 24.9 39.4 66.1
Soliditet % 19.6 31.7 30.7 22.3
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 308.6 178.8 188.0 276.0
Kassalikviditet % 6.0 3.0 21.0 54.0
Likviditetsberedskap % 0 0 0.01 0
Räntetäckningsgrad % 17.94 18 14.01 5.91
Omsättning per anställd (tkr) 1 469 1 657 1 290 1 103
Rörelseresultat per anställd (tkr) 249 287 254 120
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 475 536 500 488

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 81
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 81 13 006
Värdeförändring (%) 44.0 387 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 189.0 9 13 006
Rörelsemarginal (%) 17.0 252 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 63.3 258 13 006
Soliditet (%) 19.6 1 714 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 469 1 047 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 249 332 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 475 1 216 13 006
Nettoomsättning (tkr) 167 427 84 13 006
Rörelseresultat (tkr) 28 440 46 13 006
Antal anställda 114 42 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Svenska Campingpärlor AB har ökat omsättningen senaste året med 189.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 84 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Svenska Campingpärlor AB har det senaste året en rörelsemarginal på 17.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 32%. Företaget har under jämförelseåret den 252 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Svenska Campingpärlor AB har under det senaste året 114 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9. Företaget är under jämförelseåret den 42 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Svenska Campingpärlor AB har under det senaste året en soliditet på 19.6%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 18%. Företaget är under jämförelseåret det 1 714 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Svenska Campingpärlor AB har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Styrelse

Namn Befattning
Dag Anders Blomquist (f. 1960) Ledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Eva Johanna Maria Sammeli (f. 1966) Ledamot
Karin Ingalill Larsson (f. 1960) Suppleant
Per Anders Hvittfeldt (f. 1971) Huvudansvarig revisor

Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva hotell- och campingrörelse samt därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se