>

Malungs Elnät AB

Org.nr:

556527-4817

Adress:

Box 4

Postnummer:

782 21 Malung

Telefon:

0280-44200
Visa allt om Malungs Elnät AB

Bolaget


Bolagets värderating: V+
Företagsinformation 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 44 42 40 41
Nettoomsättning (tkr) 147 166 128 201 108 138 118 467
Rörelseresultat (tkr) 43 044 31 514 21 370 30 874
Årets resultat (tkr) 20 043 15 441 7 513 13 287
Summa eget kapital (tkr) 299 923 266 480 250 646 241 830
Rörelsemarginal % 29.2 24.6 19.8 26.1
Avk. eget kapital % 11.8 9.5 6.7 10.4
Soliditet % 79.7 79.9 80.0 79.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 345 3 052 2 703 2 889
Resultat/anställd (tkr) 978 750 534 753
Lön/anställd (tkr) 616 591 630 605

Bokslut

Resultaträkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Nettoomsättning 147 166 128 201 108 138 118 467
Arbetskraftskostnad -27 090 -24 815 -25 211 -24 798
Avskrivningar -28 399 -24 318 -15 878 -15 181
Andra rörelsekostnader -37 194 -36 677 -35 880 -36 983
Jämförelsestörande poster operativt 0 0 0 0
Resultatandelar i koncernföretag 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 255 7 734 8 271 8 523
Övriga rörelsekostnader -20 694 -18 611 -18 070 -19 154
Rörelseresultat 43 044 31 514 21 370 30 874
Ränteintäkter 2 18 83 386
Räntekostnader -51 -75 -23 -13
Jämförelsestörande poster finansiellt 0 0 0 0
Övriga finansiella poster 0 0 0 0
Finansnetto -49 -57 60 373
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 42 995 31 457 21 430 31 247
Skatt -9 551 -7 023 -4 814 -6 982
Årets resultat 33 444 24 434 16 616 24 265
Hänförlig till
Majoritetens andel av årets resultat 33 444 24 434 16 616 24 265
Minoritetens andel av årets resultat 0 0 0 0

Resultatandel av bokslutsdispositioner -13 401 -8 993 -9 103 -10 978
Uppskjuten skatteandel av bokslutsdispositioner -3 780 -2 537 -2 567 -3 096
Schablonskatt % 22.0 22.0 22.0 22.0
Balansräkning (tkr) 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Operativa tillgångar        
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 515 700 886 1 071
Summa immateriella anläggningstillgångar 515 700 886 1 071
Byggnader och mark 2 452 2 600 2 729 3 084
Maskiner och inventarier 283 287 261 381 235 611 229 706
Övriga materiella anläggningstillgångar 23 844 9 516 13 122 4 294
Summa materiella anläggningstillgångar 309 583 273 497 251 462 237 084
Andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Summa operativa anläggningstillgångar 310 098 274 197 252 348 238 155
Varulager 587 2 227 2 272 2 187
Kundfordringar 3 603 4 152 3 657 3 903
Övriga omsättningstillgångar 35 778 32 218 31 097 28 452
Summa operativa omsättningstillgångar 39 968 38 597 37 026 34 542
Fordringar på koncern- och intresseföretag 847 214 0 7 517
Övriga externa finansiella tillgångar 0 0 0 0
Likvida medel 25 274 20 568 24 122 24 361
Summa finansiella tillgångar och likvida medel 26 121 20 782 24 122 31 878
Summa tillgångar 376 187 333 576 313 496 304 575

 

 

 

 

 
Eget kapital
 

 

 

 
Eget kapital, redovisat 107 927 87 885 81 044 81 331
EK-andel av obeskattade reserver 191 996 178 595 169 602 160 499
Minoritetsintresse 0 0 0 0
Summa eget kapital 299 923 266 480 250 646 241 830

 

 

 

 

 
Finansiella skulder
 

 

 

 
Externa finansiella skulder, långfristiga 0 0 0 0
Externa finansiella skulder, kortfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långfristiga 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, kortfristiga 0 0 20 0
Summa finansiella skulder 0 0 20 0

 

 

 

 

 
Operativa skulder
 

 

 

 
Långfristiga operativa skulder 54 202 50 432 47 905 45 348
Leverantörsskulder 8 364 3 277 3 202 5 328
Övriga kortfristiga skulder 13 698 13 387 11 723 12 069
Summa operativa skulder 76 264 67 096 62 830 62 745

 

 

 

 

 
Summa skulder och eget kapital 376 187 333 576 313 496 304 575
Nyckeltal i genomsnitt 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12
Rörelsemarginal % 29.2 24.6 19.8 26.1
Avkastning på eget kapital % 11.8 9.5 6.7 10.4
Soliditet % 79.7 79.9 80.0 79.4
Skuldssättningsgrad räntebärande skulder % 0.0 0.0 0.0 0.0
Kassalikviditet % 293.0 342.0 394.0 326.0
Likviditetsberedskap % 0.17 0.16 0.22 0.21
Räntetäckningsgrad % 844.04 420.43 932.74 2 404.62
Omsättning per anställd (tkr) 3 345 3 052 2 703 2 889
Rörelseresultat per anställd (tkr) 978 750 534 753
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 616 591 630 605

Rankning i länet (Dalarna)

Företagets placering i Dalarna: 20
Nyckeltal 2017 Placering Antal företag
Värde (tkr) * 20 13 006
Värdeförändring (%) 16.0 784 13 006
Tillväxt i omsättning (%) 15.0 507 13 006
Rörelsemarginal (%) 29.2 64 13 006
Avkastning på eget kapital (%) 11.8 1 324 13 006
Soliditet (%) 79.7 93 13 006
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 345 280 13 006
Rörelseresultat per anställd (tkr) 978 57 13 006
Genomsnittlig lön per anställd (tkr) 616 355 13 006
Nettoomsättning (tkr) 147 166 102 13 006
Rörelseresultat (tkr) 43 044 31 13 006
Antal anställda 44 147 13 006
För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
* Kontakta Guldbolag för att få värdet på bolaget

Analys

Omsättning

Malungs Elnät AB har ökat omsättningen senaste året med 15.0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. Företaget är under jämförelseåret det 102 största företaget i länet med avseende på omsättning av 13 006 företag i länet.

Rörelsemarginal

Malungs Elnät AB har det senaste året en rörelsemarginal på 29.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%. Företaget har under jämförelseåret den 64 högsta nivån på rörelsemarginal av 13 006 företag i länet.

Antal anställda

Malungs Elnät AB har under det senaste året 44 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 9.5. Företaget är under jämförelseåret den 147 största arbetsgivaren av 13 006 i länet.

Soliditet

Malungs Elnät AB har under det senaste året en soliditet på 79.7%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 31%. Företaget är under jämförelseåret det 93 mest solventa företaget av 13 006 i länet.

Värderating

Malungs Elnät AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.

Företagets verksamhet

Bolaget skall distribuera datakommunikation och el (bedriva nätverksamhet) och därmed förenlig verksamhet.


Skriv ut
Läs mer om Valuation Företagsvärderingar på www.valuation.se